Short-Term Program (หลักสูตรระยะสั้น)

สำหรับการเรียนระยะสั้น (1- 3 เดือน) เปิดรับสมัครช่วงเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี ควรเตรียมการสมัครอย่างน้อย 3 เดือนและไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (Homestay Program) ควรสมัครก่อนเดินทาง 3 เดือน

เรียนต่อญี่ปุ่น