Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)

*เปิดรับสมัครทุน MJES รุ่นที่ 19*

MAINICHI JAPANESE EXCHANGE SCHOLARSHIP (MJES)

โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครแล้วโครงการแลกเปลี่ยน MJES รุ่นที่ 19

:: ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการด้านล่าง ::

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเองรู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นตัวแทนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 10 เดือน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา,วัฒนธรรม,วิถีชีวิตและค่านิยมของชาวญี่ปุ่น

2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

3. ให้เยาวชนได้เรียนรู้การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยตนเอง

4. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคต

รายละเอียดของโครงการ

1. คัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ

2. เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ปฐมนิเทศก่อนเข้าชั้นเรียน เตรียความพร้อมด้านภาษาเพิ่มเติม ก่อนย้ายไปยังแต่ละท้องที่ตามที่ได้รับการจัดสรร

3. เข้าชั้นเรียน เรียนรู้ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น ในโรงเรียนอุปถัมภ์ระดับมัธยมปลาย ทั้งนี้การกำหนดวิชาเรียน และระดับชั้นเป็นไปตามนโยบายของแต่ละโรงเรียน เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยเข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ชมรม รวมถึงทัศนศึกษาใน หรือ นอกประเทศญี่ปุ่นตามโอกาส

5. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด

6. ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรของโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) เมื่อจบโครงการ
การออกผลการเรียน ผลการประเมินหรือหนังสือรับรองของโรงเรียนอุปถัมภ์ เป็นไปตามนโยบายและดุลยพินิจของโรงเรียนอุปถัมภ์นั้นๆ

7. การเทียบชั้นเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทย เป็นไปตามนโยบายและดุลยพินิจของโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.02-658-0555 ต่อ 102 หรือ 107
Line: Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A
Facebook: www.facebook.com/mainichiacademicgroup
E-mail: academic@study-in-japan.com

Website: www.study-in-japan.com

เรียนต่อญี่ปุ่น