Private Course

Private Coruse (คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว) 

จุดเด่นของคอร์ส 
- สามารถเลือกวันและเวลาที่ผู้เรียนสะดวกเรียนเองได้
- ปรับความเร็วหรือช้า ของเนื้อหาได้ตามความต้องการของผู้เรียน
- ห้องเรียนแบบส่วนตัว สามารถพูดคุยกับอาจารย์ญี่ปุ่นได้ตลอดคาบ
- สามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐาน

ในกรณีที่ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแล้ว แนะนำให้เข้ามาสอบ Level Check 
*** Level Check ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน) ***