KANTO

Add Your Heading Text Here

Yokohama International Education Academy / YIEA Tokyo Academy

横浜国際教育学院 / YIEA 東京アカデミ-

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Kanto > Kanagawa

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ Tokyo Galaxy Japanese Language School ได้นำคำว่า “Galaxy” สื่อถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนและคณาจารย์ที่จะสร้างอนาคตของนักเรียนให้สดใสดั่งดวงดาวในจักรวาล แม้ว่าเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างไร ทางโรงเรียนก็จะพยายามอย่างเต็มเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จให้สมหวังดังที่ตั้งใจ โดยคณาจารย์ที่มีความกระตือรือร้นในการสอนให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะตัวคือ “วิชาเลือก”ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากหลักสูตรที่มุ่งเน้น สำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ทางสถาบันยังมีหลักสูตรสำหรับนักธุรกิจ ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มอีกด้วย สำหรับนักเรียนจำนวนมากที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้อักษรจีน ก็จะมีชั้นเรียนพิเศษเพื่อติวตัวอักษรจีนโดยเฉพาะด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2015 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ศูนย์กลางของกรุงโตเกียวในเขต Chuo เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่าง สะดวกสบายพร้อมสถานที่เรียนที่กว้างขวางขึ้น

ที่ตั้ง : Yokohama International Education Academy : 43 Miyazakichou, Nishi-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken YIEA Tokyo Academy : 2-20-5 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo

เบอร์โทร : Yokohama International Education Academy : +81-45-250-3656 / YIEA Tokyo Academy : +81-3-5823-4596
Fax : Yokohama International Education Academy : +81-45-250-3656 / YIEA Tokyo Academy : +81-3-5823-4596
เว็บไซต์ : http://yiea.com/en/

 •   ▪ ห้องเรียน 18

          18 ห้องเรียน / 11 ห้องเรียน

    ▪ จำนวนนักเรียน

          Yokohama International Education Academy นักเรียน 465 คน / YIEA Tokyo Academy นักเรียน 210 คน

    ▪ จำนวนอาจารย์

          อาจารย์ประจำ 5 ท่าน / อาจารย์พิเศษ 50 ท่าน / อาจารย์ประจำ 6 ท่าน / อาจารย์พิเศษ 17 ท่าน

▪ สถาบันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาที่สถาบันของเรากว่า 450 คน สถาบันของเราสามารถจัดเตรียมที่พักให้แก่นักเรียน และเพื่อที่จะขยายจึงก่อตั้ง YIEA Tokyo Academy ในศูนย์กลางโตเกียวในปี 2008 นอกจากนี้ทางสถาบันของเรามีเป้าหมายไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความคิดแบบนานาชาติและทำให้สามารถเข้าใจซึ่งกันและกัน

▪ จัดเตรียมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น โดยหลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เพิ่มทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานในอนาคต การสอบวัดระดับJLPT การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเพิ่มทักษะด้านภาษาผ่านกิจกรรมตลอดช่วงภาคการศึกษาของสถาบันได้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกิจกรรมสุนทรพจน์ เป็นต้น

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (วีซ่านักเรียน) สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง สอนเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการสนทนาให้ผู้เรียนมีความสามารถการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ราวกับคนญี่ปุ่น ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน ทั้งการเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ เขียนเรียงความ การฟัง ฝึกสนทนา พูด อ่าน เขียน ทั้งหมดที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียนที่สถาบันของเรา จัดอบรมเน้นไวยากรณ์ คำศัพท์ และสิ่งที่จำเป็นในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1, N2 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีข้อสอบเก่าให้ลองทำ รวมถึงการฝึกเขียนเรียงความ การเสนอหัวข้อวิจัย และฝึกการสอบสัมภาษณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น สถาบันของเรามีวิชาเลือกเพิ่มเติมให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น

  ตำราที่ใช้สอน

    ▪ ระดับต้น
          Minna no Nihongo I, II ระดับต้น-กลาง : Chuukyuu e ikou ระดับกลาง : New Approach Japanese Intermediate Course

    ▪ ระดับสูง
          New Approach Japanese Pre-Advanced Course Joukyuu De Manabu Nihongo Manabu Nihongo Chu Jokyu

 • โรงเรียน Yokohama International Education Academy
  เรียนวันละ 4 คาบ คาบเรียนละ 45 นาที = 180 นาที (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ชั่วโมงเรียนใน 1 ปี ประมาณ 760 ชั่วโมง

  1. ช่วงเช้า
      คาบที่ 1 เวลา 9.10 – 09.55 น.
      คาบที่ 2 เวลา 10.00 – 10.45 น.
      คาบที่ 3 เวลา 10.55 – 11.40 น.
      คาบที่ 4 เวลา 11.40 – 12.30 น.

  2. ช่วงบ่าย
      คาบที่ 1 เวลา 13.00 – 13.55 น.
      คาบที่ 2 เวลา 14.00 – 14.45 น.
      คาบที่ 3 เวลา 14.55 – 15.40 น.
      คาบที่ 4 เวลา 15.45 – 16.30 น.

  โรงเรียน YIEA Tokyo Academy

  1. ช่วงเช้า เวลา 09.15 – 10.45 น. / เวลา 11.00 – 12.30 น.
  2. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. / เวลา 14.45 – 16.15 น.

   

   ทุนการศึกษา

    ▪ ทุนจากโรงเรียน
       – สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศระหว่างการศึกษาและอัตราการเข้าเรียน และสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้และมีผลการเรียนดีตามที่กำหนด (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จะได้รับพิจารณาซึ่งในแต่ละปีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนจะแตกต่างกัน

    ▪ ทุนช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ
       – เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 5 ทุน

หลักสูตรระยะยาว หน่วยเงิน : เยน

 

กำหนดการเปิดภาคเรียน : ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.

ค่าสมัคร : 20,000 เยน
ค่าเล่าเรียน : 760,000 เยน

*ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค้าใช้จ่ายสำหรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามประเทศเอง (ประมาณ 1,500 – 3,000 เยน)
*ค่าเทอมปีแรกจะต้องชำระงวดเดียว ในปีต่อไปถึงจะสามารถชำระทีละครึ่งได้
*ค่าประกันปีต่อไปจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเทอมต้น

หลักสูตรระยะสั้น หน่วยเงิน : เยน

 

 

YIEA Tokyo Academy

ระยะเวลาการรับสมัคร

*ผู้สมัครเข้าเรียนในเดือนมกราคมจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือสูงกว่า
*หากระยะเวลาในการเรียนไม่มีการวางแผนที่จะศึกษาต่อสามารถขยายได้ถึง 2 ปี
ค่าใช้จ่าย

(รวมภาษี 8%)
*ค่าเล่าเรียนรวมถึงตำราสื่อการสอนค่ากิจกรรมในโรงเรียนและค่าธรรมเนียมการประกันอุบัติเหตุนักเรียนต่างชาติ

 
KANAGAWA
re-01
re-02
re-03
re-04
re-05
re-DSCN7236