KANTO

Add Your Heading Text Here

Nippon Institute of Technology
日本工業大学

ประเภท : Senmon Gakkou / University

เขตที่ตั้ง : Kanto > Saitama

มหาวิทยาลัยได้ฉลองครบรอบ10 ปี เมื่อ 2007 โดยเน้นสอนด้านวิศวกรรม สำหรับผู้ที่ชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของญี่ปุ่น เปิดสอนตั้งแต่ ระดับป.ตรี ถึงป.เอกและได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกรวมทั้งไทยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปศึกษาต่อที่ NIT ทุกปีอีกทั้งที่นี่ยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Yomiuri Weekly เมื่อปี 2008 ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองว่าจบหลักสูตรแล้วสามารถหางานทำได้เป็นอันดับที่ 14 ของญี่ปุ่น

  •  ที่ตั้ง      : 4-1 Gakuendai, Miyashiro-machi, Minamisaitama-gun, Saitama, Japan 345-8501
     เบอร์โทร : +81-48-033-7547
     Fax       : +81-48-033-7547
     เว็บไซต์   : http://www.nit.ac.jp

  ▪ Library and Communication Center

        ทางสถาบันได้จัดสร้างห้องสมุดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสถาบันครบ 100 ปี ในนามของ LC Center (Library and Communication Center) โดยทางศูนย์นี้ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการของสถาบัน โดยทางสถาบันได้จัดเตรียมหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไว้จำนวนมากถึง 200,000 เล่ม เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลให้กับนักศึกษา อีกทั้งศูนย์นี้ยังจัดเตรียมอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารไว้ครบ

  ▪ Research and Development Center for Advanced Materials and Technology

        ศูนย์นี้ถุูกจัดสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนาและประเมินผลเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านวัตถุดิบต่างๆ

  ▪ ห้องเรียน

  ▪ Machining and Processing Center

        เป็นศูนย์กลางของอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่อุปกรณ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนต่างๆ เปรียบศูนย์นี้เสมือนห้องเก็บอุปกรณ์การทำงานต่างๆ โดยนักศึกษาของสถาบันสามารถหยิบใช้อุปกรณ์ต่างในศูนย์นี้ได้ไม่จำกัดจำนวนจนกระทั่งจบการศึกษา

  ▪ Ultra High Voltage Laboratory
        เป็นศูนย์กลางการวิจัยค้นคว้าทางด้านแรงดันไฟฟ้าตามหลักกลศาสตร์ ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆเกี่ยวกับการทดลองทางด้านแรงดันไฟฟ้า

  ▪ Electrical Laboratories Center

        ทางศูนย์ได้จัดเตรียมห้องทดลองและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกการทดลองขั้นต้นและการวิจัยทางด้านไฟฟ้าและวิศวกรรมไฟฟ้า

  ▪ CAD/CAM/CAE Excercise Room

        เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สนับสนุนการผลิตผลงาน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการใช้อุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ

  ▪ Building Engineering Center

  ▪ Research Institute for Engineering Education

  ▪ R&D Center for Fine Blanking Technology

  ▪ Museum of Industrial Technology

สาย : JR สาย Takasaki
สถานี : Tobu Dobutsukoen
เวลา : 15 นาที
หมายเหตุ : เดิน 15 นาทีจาก west exit

  ▪ สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีมากกว่า 15 ปี

  ▪ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Yomiuri Weekly (3/8/2008) ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตมีความสามารถในการหางานทำได้มากเป็น อันดับที่ 14 ของประเทศ และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร President (15/10/2007) ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบัณฑิตได้รับเงิน เดือนสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของบุคคลในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขา วิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ

  ▪ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีนิปปอนโดยวิธี การรับรอง ผลการเรียน (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)

  ▪ จัดให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษา การศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาปัญหาในชีวิตประจำวัน

  ▪ มีการจัดเตรียมข้อมูลของหอพักต่างๆให้กับนักศึกษา และดำเนินการติดต่อหอพักให้กับนักศึกษา

  ▪ ใส่ใจต้องสุขภาพของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ที่ทางสถาบันฯจัดให้

  ▪ มีการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีแบะเข้าศึกษาต่อที่ NIT จะได้รับการรับรองเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา

  ▪ การแข่งขันกีฬาภายใน

  ▪ งานประเพณีของสถาบัน

  ▪ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

  ▪ การทัศนศึกษานอกสถานที่

  ทางโรงเรียนของเราเปิดหลักสูตรการสอนตั้งแต่ปี 1992 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในญี่ปุ่น โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นและพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ เน้นให้นักศึกษาเพิ่มทักษะด้าน การเขียน อ่าน ฟัง พูด เพื่อแสดงออกทางความคิด โดยใช้โสตทัศนศึกษาที่ครบวงจร โดยหลักสูตรของเราผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี สำหรับผู้เรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช่ตัวอักษรคันจิ ทางสถาบันจะเปิดคาบเรียนพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนฝึกการเขียนและใช้ตัวอักษรคันจิให้เชี่ยวชาญมากขึ้นตลอดทั้งทางสถาบันยังได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับสังคมที่อยู่ใกล้กับบริเวณสถาบันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และซึมซับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้ดีขึ้น

  ▪ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นประกอบไปด้วย Products Engineering and Environmental Management, Electrical and Electronics Engineering, Architecture, Liberal Arts and Sciences, Mechanical Engineering, Innovatives Systems Engineering, Computer and Information Engineering, Living Environment Design

  ▪ หลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
        สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาเป็นเวลา 6 เดือน – 1 ปี ก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยในภาควิชาต่างๆของ N.I.T. โดยการเรียนการสอนจะมีวิชาบังคับและวิชาเลื่อก ซึ่งวิชาบังคับประกอบด้วย ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ศึกษารูปแบบของประโยค ไวยากรณ์ ตัวอักษรคันจิ คำศัพท์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แบ่งชั้นเรียนเป็น 4 ระดับคือ ชั้นต้น 1/ ชั้นต้น 2/ ชั้นกลาง 1 และ ชั้นกลาง 2 ส่วนวิชาเลือก สามารถเลือกศึกษาได้ เช่น ฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  ▪ หลักสูตรปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีการจัดการ
        เป็นหลักสูตร 1 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนทำงาน โดยทำการเรียนการสอนในช่วงเย็นของวันทำการ คือ วันจันทร์ -วันศุกร์ และเรียนวันเสาร์เต็มวัน วิชาเรียนที่น่าสนใจได้แก่ Technology Management Course for Small Business, Project Management Course, New Business Creation and Entrepreneurship Course

  ▪ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
        เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อกันไปได้ โดยทางสถาบันได้เปิดสอนใน 5 สาขาได้แก่ Electrical Engineering, Systems Engineering, Machanical Engineering, Architecture และ Computer and Information Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

 ภาคเรียน : เมษายน
 เปิดรับสมัคร : ตุลาคม
 เปิดเรียน : เมษายน
 หมายเหตุ : ทางสถาบันจะทำการสอบสัมภาษณ์ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนและประกาศผล  ปลายเดือนพฤศจิกายน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 ภาคเรียน : เมษายน
 เปิดเรียน  : เมษายน
 หมายเหตุ : จะต้องทำการสมัครในเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าที่จะไป

 เปิดรับสมัคร : เมษายน
 เปิดเรียน : ตุลาคม
 หมายเหตุ : 

18620235_1167108283401421_2245748930827486720_n
14368620_947065502072368_1266363215941759241_n
1533728_689958944449693_3821302033668999961_n
12191939_766660740112846_5723156092720172757_n
12494890_802688479843405_1680751525566863873_n
14225398_942200075892244_1815990376476154575_n
14232394_942200095892242_1294850480014860026_n