KANSAI

Add Your Heading Text Here

TERA School of Business & Communication
TERA 外語ビジネス学院

ประเภท : TERA School of Business & Communication

เขตที่ตั้ง : Osaka

ที่อยู่ : 3-9-3 Nanbanaka, Naniwa-ku, Osaka 556-0011
เบอร์โทร : 06-6647-0021 เบอร์แฟกซ์ : 06-6647-0047
URL : http://enjls.jp/thai/ (TERA School of Business & Communication)

1. มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกับชั้นเรียนในระดับสูงของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการหางาน และนำภาษาไปใช้ในการทำงานจริง
2. การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และใช้ความรู้ที่เรียนจากห้องเรียน เช่น วิชาการสนทนา หรือ วิชามารยาททางธุรกิจ 
    สู่การปฏิบัติจริงเวลาออกไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ใช้ตอนที่นำเสนองาน
3. อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน มีการดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานมากมายและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
4. ให้การสนับสนุนการสมัครงานอย่างเต็มที่ โดยมีชั้นเรียนเฉพาะสำหรับการสมัครงานและสนับสนุนให้ได้ใบอนุญาตพำนักเพื่อการทำงาน
5. ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก โดยจะจัดให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อชั้นเรียน ซึ่งทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (1 วัน 4 คาบ) (เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่่นระดับ N2 หรือสูงกว่าสามารถเข้าเรียนได้ โดยจะเน้นการเรียนรู้ภาษาสุภาพขั้นพื้นฐาน วิธีการออกเสียง การเขียน เป็นต้นหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน (1 วัน 2 คาบ) (เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มีบริษัทญี่ปุ่นเปิดรับบุคลากรโดยไม่จำกัดสัญชาติเพิ่มขึ้น โดยจะสอนให้นักเรียนทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการหางานบริษัทญี่ปุ่น เนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดหางานบริษัท การวิจัยอุตสาหกรรม และการวิจัยบริษัท

      วิชาเลือก ข้อมูลนี้ดำเนินการต่างจากคอร์ส และหลักสูตรข้างต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมองของภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และการสมัครงานได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 


เค้าโครงหลักสูตรวิชาเลือก (1 วัน 2 คาบ)(เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


  


เค้าโครงหลักสูตร (ขั้นต่ำจำนวนนักเรียนคือ 5 คน หลักสูตร/บทเรียนจะไม่เปิดสอนหากมีนักเรียนไม่ถึงที่กำหนดไว้)ระยะเวลา 
การเยี่ยมชมบริษัท
 นักเรียนสามารถฝึกจากการเรียนรู้บทเรียนอื่นๆ ตลอดการเยี่ยมชมในการวิจัยบริษัท รายชื่อบริษัทมีดังนี้

*1 ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายบทเรียนในเรื่องของหลักสูตรสนับสนุนการจัดหางานจะได้รับการยกเว้นสำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

*2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมค่าหนังสือ การสอบ การเยี่ยมบริษัท (ค่าเดินทาง) สิ่งอำนวยความสะดวก และประกาศณียบัตรแล้ว

*3 เฉพาะค่าใช้จ่ายบทเรียนเท่านั้นที่สามารถคืนเงินได้ โดยขอคืนจากหลักสูตรก่อนเริ่มเรียน ค่าแรกเข้าและรายการอื่นไม่สามารถขอคืนเงินได้ หลังจากเริ่มเรียนแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าเล่าเรียนได้ทุกกรณี

*4  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศจะถูกรวมแล้วเมื่อโอนเงินไปยังบัญชีของโรงเรียน หากยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมทางโรงเรียนจะเรียกเก็บหลังจากนักเรียนเข้าเรียน

school03.jpg
IMG_4698.jpg
school04.jpg
IMG_4761.jpg
IMG_4032.jpg