CHUGOKU

Add Your Heading Text Here

University of East Asia

東亜大学

ประเภท : University of East Asia
เขตที่ตั้ง : Yamaguchi > Shimonoseki

University of East Asia มีปรัชญา 3 ข้อ คือ
1. สร้างเสริมทักษะเพื่อตนเองและใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
2. คำนึงถึงท้องถิ่นและสังคมโลก
3. ได้มิตรภาพและได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน
ทางมหาวิทยาลัยคำนึงถึงการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคม และเพื่อความสุขของผู้คน ไม่ว่าทางใดก็ตาม
เพื่อการนี้นักศึกษาจึงต้องหมั่นหาความรู้เฉพาะทางเพื่อขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง

University of East Asia ได้เปิด UEA ASEAN Center ขึ้นที่กรุงเทพฯในปี 2016 โดยในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัย
ห้องเรียน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ : 2-1 Ichinomiyagakuencho, Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture 751-8503, Japan
เบอร์โทร : 083-256-1111
เบอร์แฟกซ์ 083-256-1485

  • ห้องเรียน
  • ห้องคอมพิวเตอร์
  • ห้องพยาบาล
  • อินเทอร์เน็ต (มี Wifi ภายในอาคารเรียน)
  • ห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง, ห้องสมุด, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อและโรงอาหาร เป็นต้น

เดินประมาณ 10 นาทีจากสถานี Shin-Shimonoseki(JR)

   สถาบันตั้งอยู่ที่เมือง Shimonoseki จังหวัด Yamaguchi ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัด Fukuoka มีสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างอบอุ่น มีศูนย์การค้ามากมาย ค่าครองชีพถูก และสามารถเดินทางไปที่จังหวัด Fukuoka ได้ง่ายด้วยสภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อม ทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถหางานพิเศษทำได้ไม่ยาก (ทางมหาวิทยาลัยสามารถแนะนำงานให้แก่นักศึกษาที่สนใจได้) นักศึกษาสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยตั้งแต่เมื่อเข้าศึกษาและสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ได้ใน 4 ปี ทั้งยังมีอาจารย์ที่เคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยอีกด้วย ที่นี่จึงนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับนักศึกษาต่างชาติเป็นอันมาก

  • หลักสูตรระยะยาว

       – ภาคเรียนเมษายน
          กรกฎาคม  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม (ปีก่อนเดินทาง)
       – ภาคเรียนตุลาคม
          มีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ปีก่อนเดินทาง)

***หมายเหตุ : แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปิดรับสมัครไม่เท่ากัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
       เปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน โดยทาง Mainichi
       Academic Group จะเป็นผู้ประสานงานการสมัครให้แก่ผู้สมัคร

เวลาในการเรียนแตกต่างกันตามสาขาวิชา (บางวันอาจจะไม่มีคาบเรียน)
คาบเรียนที่ 1 8:50 – 10:20 น.
คาบเรียนที่ 2 10:30 – 12:00 น.
คาบเรียนที่ 3 12:50 – 14:20 น.
คาบเรียนที่ 4 14:30 – 16:00 น.
คาบเรียนที่ 5 16:10 – 17:40 น.

(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)  (หน่วย : เยน)
– ค่าสมัคร                     Free
– ค่าเล่าเรียน               748,300-938,300 เยน

 *ค่าเช่าห้อง 6 เดือนตั้งแต่ถึงประเทศญี่ปุ่น จะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนปีถัดไป

UEA3.JPG
12888513_1720057228231462_2391478469996914210_o.jpg
12932809_1728303507406834_4762222653681403891_n.jpg
10670158_1541860722717781_3189391476912341298_n.jpg
UEA1.JPG
UEA2.JPG
12377574_1720057124898139_6392015157898466553_o.jpg