การแข่งขันเรียงความภาษาไทย (M.A.G. x SNG 奨学金)

*รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2567*

:: ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันด้านล่าง ::

Mainichi Academic Group Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ไมนิจิ อคาเดมิคกรุ๊ป
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาชาวไทย มีโอกาสไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเรียนรู้การใช้ภาษา รวมถึงศึกษาประเพณี วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นจากประสบการณ์จริง ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ทัศนศึกษาและใชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา  1 เดือน (ภาคเรียนเดือนเมษายน 2568 จำนวน 2 ทุน)

  

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุระหว่าง 16 – 40 ปี

3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาในประเภทในรูปแบบอื่น ๆ  และ ไม่เคยพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 6 เดือน

4. มีใจรักและสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้สมัครจะต้องเขียนด้วยตนเองเป็น ภาษาไทย ความยาวประมาณ 200 คำ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อที่กำหนด

2. การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 ภายในงาน Study iN Japan Fair ครั้งที่ 50 >>รายละเอียด<<
     โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนเข้าห้องแข่งขัน 30 นาที

3. ให้เวลาการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 90 นาที (สามารถใช้พจนานุกรมได้)

4. เกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกได้ดังนี้

  • ความน่าสนใจของเนื้อหา                40 %
  • หลักไวยากรณ์ที่ใช้                          30 %
  • การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม          30 %

5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ทุนต่าง ๆ เป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถมอบสิทธิ์ต่อให้ผู้อื่นได้

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (โปรดนำตัวจริงมายื่น ณ วันแข่งขัน)
  3. หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.02-658-0555 ต่อ 102 หรือ 107
Line: Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A
Facebook: www.facebook.com/mainichiacademicgroup
E-mail: academic@mainichi-mag.com

Website: www.study-in-japan.com