โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ

ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ การเรียนการสอนเน้นส่งเสริมทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเข้าใจและเป็นธรรมชาติ รวมถึงแนะแนวเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นschool คอร์ส