การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2563 ในประเทศไทย
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
 
ณ ขณะนี้ คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (”คณะทำงานฯ”) ได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม โดยจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ผู้เข้าสอบมีความมั่นใจที่จะเข้าสอบ 
 
ก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัคร ขอให้ท่านอ่าน ทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือตามมาตรการด้านล่างนี้
 
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเตือนภัยต่างๆ สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
คณะทำงานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้
จะประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง และจะพยายามสุดความสามารถ
ที่จะติดต่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ

2. คณะทำงานฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อรองรับผู้สมัครสอบที่คาดว่ามีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
หากจำนวนผู้สมัครสอบมีมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด

3. สำหรับศูนย์สอบขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบในระดับ N1 และ N2 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบขอนแก่น
 
 
มาตรการในวันสอบ
 
4. จะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

5. ผู้ที่มีอาการหวัด เช่น ไอ จาม เป็นต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ นอกจากนี้ หากพบว่าผู้เข้าสอบมีอาการดังกล่าวขณะเข้าสอบแล้วก็ตาม
ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสอบและเชิญออกนอกห้องสอบ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทุกกรณี

6. ผู้เข้าสอบจะต้องใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยจะต้องจัดเตรียมมาเอง

7. นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้ว จะมีมาตรการอื่นๆ ในวันสอบ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดก่อนวันสอบล่วงหน้า 1 เดือนที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
 
30 กรกฎาคม 2563
 
 
 
คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 
ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือสมัครทางออนไลน์
หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  http://www.jlpt.jp
 
 
 
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
 
สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง  : กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา และ ขอนแก่น
 
 
 
การสมัครสอบออนไลน์
 
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
 
วันและเวลารับสมัคร :  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (เริ่ม 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุด 23.59 น.)
 
 
การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  :  โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง
 
 
 
กรุงเทพฯ  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาพหลโยธิน
 
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5)
 
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
 
 
เชียงใหม่  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
 
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   โทร (053) 272 331 / 080 491 1298)
 
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-100 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
 
 
สงขลา  สำนักงาน UMDC เก่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร (074) 317 600 ต่อ 1107)
 
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  00-16.30 น.
 
 
ขอนแก่น  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 
โทร (043) 203 469 / (043) 204 141 / (043) 009 700 ต่อ 44840 หรือ 42360)
 
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ทางออนไลน์เท่านั้น (ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 (เริ่ม 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุด 23.59 น.))
ระดับสอบและจำนวนผู้สมัคร   จัดสอบเฉพาะระดับ N1 (จำนวน 50 คน) และ N2 (จำนวน 100 คน) เท่านั้น