ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 41

ประมวลภาพบรรยากาศงานนิทรรศการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่41

ภายใต้งาน JAPAN EXPO THAILAND 2020

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

ณ Central Gallery ชั้น8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล

จัดโดย: ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
โดยตลอดสองวันเต็มไมนิจิฯ ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลสำหรับการเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นทุกระดับ
จากสถาบันต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ที่บินตรงมาให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจและผู้ปกครองที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อมีส่วนร่วมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์สำหรับการหาข้อมูล
การศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นภายในงาน

ติดตามข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมต่างๆจากไมนิจิฯได้ที่
=คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง=
https://bit.ly/2Rmq3VA

==================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
==================
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103

Line@ : https://bit.ly/2Rmq3VA
www.study-in-japan.com
Youtube: https://youtu.be/KC89LBFaYyk

 

กิจกรรมสัมมนา

 1. อาจารย์ วีรนุช กมลรุ่งวรากุล
ล่ามอิสระและอาจารย์พิเศษ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

สัมมนาหัวข้อ : แนวโน้มของอาชีพล่ามญี่ปุ่น....และการปรับตัวในปี2020”
วันเสาร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 12:30-13:30 น.

 

 2.คุณ ณัฐวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho
ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สัมมนาหัวข้อ :
ทุนเรียนต่อญี่ปุ่นที่น่าสนใจ...สำหรับนักเรียนไทยประจำปี2020
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 15:30-16:30 น.

 

 3.คุณวิจิตรอาภา มารมย์
Admissions Advisor, GLOBIS University

สัมมนาหัวข้อ :
การเรียนต่อระดับปริญญาโท ภาคอินเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อ GLOBAL Career ในอนาคต
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 12:30-13:30 น.

 

 4.ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชียวชาญทางด้านการประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดในยุคดิจิตอล และกูรูด้านการตลาดยุคใหม่หัวใจญี่ปุ่น

สัมมนาหัวข้อ : “การบริหารจัดการด้านการตลาดในองค์กร...และการครองใจผู้บริโภค”
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 16:00-17:00 น.

 

กิจกรรมการแข่งขันรายการต่างๆ

การแข่งขัน Origami
- มัธยมศึกษา -
ชนะเลิศ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา)
1. ด.ญ.ซินหยุน จาง 
2. ด.ญ.ณัฐพัชร์ มงคลทรัพยา
3. ด.ญ.รวิภัส หวานแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 (โรงเรียนกำเนิดวิทย์)
1. นางสาวปรภาว์ กลางสาทร
2. นางสาววิภาษิตา วิทย์วัฒนะ
3. นางสาวนัทธ์หทัย เอื้องอุดมสิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 (โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)
1. ด.ช.ปณณสิน ค้าทันเจริญ
2. ด.ญ.จินต์จุฑา ค้าทันเจริญ
3. ด.ช.พงศภัค บุญเสริม
 
- อุดมศึกษา -
ชนะเลิศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
1. นางสาวสิริกร อยู่ยัง
2. นางสาวขนิสรา ศรชัย
3. นางสาวจุฑารัตน์ เรืองพรหม
รองชนะเลิศอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
1. นางสาวณัฐธดา ศรีเมือง
2. นางสาวสโรชา ธรรมปราณีสุข
3. นางสาวปรียาภรณ์ ท่าพริก
รองชนะเลิศอันดับ 2
1. นางสาวนวนันท์ ไกรทอง
2. นางสาวอภิญญา ราคสวัสดิ์
3. นางสาวพรกนก ประบูรพิสับ
 
การแข่งขัน J-Vocab
- มัธยมศึกษา -
ชนะเลิศ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)
นายธนากร เกิดโภคา
รองชนะเลิศอันดับ 1 (โรงเรียนฐานปัญญา)
นางสาวปุณณิศา อินต๊ะวิชัย
รองชนะเลิศอันดับ 2  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)
นายสิรธีร์ เกิดสำอางค์
 
การแข่งขัน J-QUIZ
- มัธยมศึกษา -
ชนะเลิศ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)
นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)
นางสาวมานิตา นิตยธรรม
รองชนะเลิศอันดับ 2 (โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง)
นางสาวอชิรญา สุขไพศาล
 
- อุดมศึกษา -
ชนะเลิศ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
นายโสฬส ลิ้มทองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1  (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
นางสาวกนกวรรณ สังขปาโน
รองชนะเลิศอันดับ 2  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
นางสาวณัฏฐินี ธีรกุลกิตติพงศ์
 
การแข่งขัน KANJI
- มัธยมศึกษา -
ชนะเลิศ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
1. นางสาวศุภการุณย์ วงศ์ปิยนันทกุล
2. นางสาวอิษรา ฮ้อศิริมานนท์
3. นางสาวศริยา ศุภประวัติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)
1. นายธนโชติ แซ่เจี่ย
2. นายพีรณัฐ เจนจิรวงศ์
3. นายอัครพล เลิศวุฒิวิวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษาฯ)
1. นางสาวภัทรนันท์ เสียมไหม
2. นางสาววรากร รอบคอม
3. นางสาวพฤหศิริ ศรีสวัสดิ์
 
- อุดมศึกษา -
ชนะเลิศ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย)
1. นายณัฐชนน พลเลิศล้ำ
2. นายสันติภาพ ทองศรีเมือง
3. นางสาวณภัค ศิริเอกชัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย)
1. นายณัฐชนน บุญศฤงคารนนท์
2. นางสาวสิริมนต์ สัพโส
3. นางสาวศิรดา เดชชาญชัยยุทธ
รองชนะเลิศอันดับ 2 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
1. นายอาคเนย์ อรรณวรรค
2. นางสาวกชรัตน์ จีนยิ้ม
3. นายบดินทร์ เต่านวน

กิจกรรมMJES Alumni / กิจกรรมผู้โชคดีได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-โตเกียว / รูปรวมอาจารย์ และ ทีมงาน