ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยน MJES รุ่นที่15

กิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุน
โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น

Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES รุ่นที่ 15)

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม The Zign (พัทยา) จ.ชลบุรี