ประมวลภาพ Mainichi Lapanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่ 14

ภาพบรรยากาศ การส่งน้องๆนักเรียนทุน
โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)รุ่นที่14

โดยปี 2562 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 8 คน
จากทั่วประเทศ ตามรายชื่อดังนี้

1) นาย ปฐมพงศ์ ธัมมิกะกุล 
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
2) น.ส. ปิยธิดา อิมเอมทรัพย์ 
รร.เตรียมอุดมศึกษา
3) น.ส. ธนัชภัค เสรีเจริญศักดิ์
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
4) นาย ภูมิรพี สกุลตนาคลาภ
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
5) น.ส.ปภัสราพร หมื่นอุสาห์ 
รร.นานาชาติลานนาเชียงใหม่
6) นาย ฆัคนานต์ ปะวะภูธะเก
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี)
7) นาย ธราเทพ ตัณฑเจริญกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี)
8) น.ส. กฤตยา อัครเดชาวุฒิ
รร.นานาชาติไพโอเนียร์

โดยมีเพื่อนๆ และครอบครัวน้องๆ มาร่วมส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

====================

ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103
Line@ : https://bit.ly/2Rmq3VA
www.study-in-japan.co