ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย (MJES) รุ่นที่14

การปฐมนิเทศก่อนเดินทางนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่14

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:00 - 15:00 น.

โดยปี 2562มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 8 คน จากทั่วประเทศ ตามรายชื่อดังนี้

1) นาย ปฐมพงศ์ ธัมมิกะกุล
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

2) น.ส. ปิยธิดา อิมเอมทรัพย์
รร.เตรียมอุดมศึกษา

3) น.ส. ธนัชภัค เสรีเจริญศักดิ์
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

4) นาย ภูมิรพี สกุลตนาคลาภ
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

5) น.ส.ปภัสราพร หมื่นอุสาห์
รร.นานาชาติลานนาเชียงใหม่

6) นาย ฆัคนานต์ ปะวะภูธะเก
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี)

7) นาย ธราเทพ ตัณฑเจริญกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี)

8) น.ส. กฤตยา อัครเดชาวุฒิ
รร.นานาชาติไพโอเนียร์

โดยมีรุ่นพี่ MJES รุ่นที่13 (พี่โอ๊ต,พี่โบ๊ท,พี่เบลล์)
มาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆและการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
ที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับน้องๆรุ้่นที่14 ที่กำลังจะเดินทาง

นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก คุณแม่ อรรถยา นิติคุณเกษม (คุณแม่น้องโอ๊ต)
มาแชร์ประสบการณ์มุมมองของผู้ปกครองในการรับมือในเรื่องต่างๆ
ในฐานะของผู้ปกครองเมื่อลูกไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น