การแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญีปุ่น คันจิ-ไทย (Dictation Battle)

 

ไมนิจิท้าประลอง 

การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2562 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

  การแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น คันจิ-ไทย (Dictation Battle)   


วันแข่งขัน
 :

     วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562 


ช่วงเวลา :

     ระดับอุดมศึกษา      เวลา  : 10.30 - 12.30 น.
     ระดับมัธยมศึกษา    เวลา  :  13.30 - 15.30 น.


กติกา :  

     มีคำศัพท์คันจิมาให้ผู้เข้าแข่งขันหาความหมาย ผู้เข้าแข่งขันต้อหาความหมายที่ถูกต้องตามพจนานุกรม 
พร้อมเลขหน้า

     ที่ค้นหาคำศัพท์ลงบนกระดานไวท์บอร์ดโดยต้องตอบคำถามทั้ง 2คำตอบ หากตอบไม่ครบถ้วนจะไม่นับคะแนนในข้อนั้นๆ

     ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาตอบคำถามข้อละ 45วินาที โดยมีคำถามทั้งหมด 15ข้อ

     *ทีมงานมีพจนานุกรมให้ 1เล่ม ได้แก่ "KODANSHA'S COMPACT KANJI GUIDE"

 


รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ
 :


     รับจำนวนจำกัด 40 คน โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------