ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

ภาพบรรยากาศงาน นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38  

Study in Japan Fair 2018 วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงาน “นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38” Study in Japan Fair 2018 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยเชิญสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ร่วมแนะนำข้อมูลเรื่องการเรียนต่อและทุนการศึกษาต่างๆ ของสถาบัน

รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันความรู้ด้านวิชาการทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz) การแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo) การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji) การแข่งขันพับกระดาษ (Origami) และ การแข่งขันวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ Mainichi Kun ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัล  พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้ชนะการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

รางวัลชนะเลิศ  นายกัณฐกะ รัชตะปีติ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

 

ผู้ชนะการแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)

รางวัลชนะเลิศ  นายศิริโชค แก้วมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนะณัฐ (โรงเรียนสารวิทยา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวปุณณิศา อินต๊ะวิชัย (โรงเรียนฐานปัญญา)

ผู้ชนะการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ   นางสาวธมนชนก วิไลรัตน์ / นางสาวภัทรียา ยิ่งเชิดชูเกียรติ / นางสาวสิริญาพร ภักดีชาติ จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ทวีภูมิ / นางสาวพชรมน สัมภาวะผล / นางสาวณิชาบูล พิบูลสงคราม จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นางสาวกานต์พิชชา หอมาลัยกุล / นางสาวสุวีรา เจริญศักดิ์ / นางสาวสิรินดา มาคสิรกุล จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

           ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี / นางสาววราภรณ์ สร้อยฟ้า / นายทศพล ณัฐวิลาส จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายอำพล สมบุตร์ / นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาววรกานติ์ ณ นคร / นายสุทธิพัฒน์ สุวรรณจินดา / นางสาวศุภิสรา สิทธิเวช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            ผู้ชนะการแข่งขันพับกระดาษ Origami

รางวัลชนะเลิศ นางสาวภูริชญา อรุณเลิศ / นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ / นางสาวณิชาภรณ์ ผาวิภาคโยธิน จาก โรงเรียนสารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัฐิพร ฤกษ์รื่น / นางสาวกนกวรรณ ดีใจ / นางสาววีรภัทรา ผินกลาง จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิมลรัตน์ สามสี / นายอาณกรณ์ มหาโยชน์ / นายศิกุณโรจน์ ศรีสุธรรม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 นางสาวกุลรัตน์ นิ่มสุวรรณ / นางสาวมณีวรรณ จันทร์มงคล / นางสาวณัฐธิดา เทียมคำ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 นางสาวจณิสตา ท้าวนันท์ / นางสาวรวินันท์ กาญจนกัญโห / นายก้องภพ เอียมวสันต์ จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

             ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character Mainichi Kun

รางวัลชนะเลิศ นางสาวอสมา มิเรอิ ชิโรซา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นางสาวนภัสสร จารจารีต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชาลินี บุญครอบ โรงเรียนราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลพิเศษ นางสาวนลินรัตน์ สุนทราณู (โรงเรียนศึกษานารี)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากรภายใต้หัวข้อสัมมนา“เข้าใจองค์กรญี่ปุ่น...อุ่นใจในการทำงาน”เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติณี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “การตลาดแบบไหน...สร้างกำไรและได้ใจผู้บริโภค” ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก