หลักสูตรระยะยาว

     สำหรับการเรียนระยะยาว (6 เดือน - 2 ปี)  ผู้สมัครจำเป็นต้องดำเนินเรีื่ิองการเอกสารการสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
     สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่ละเขตจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน โดยส่วนใหญ่เขตคันโด ได้แก่ โตเกียว จิบะ ไซตามะ กุมมะ ฯลฯ จะเปิดรับสมัครก่อนเขตอื่นๆ ประมาณ 1 เดือน

ภาคเรียน เมษายน ต้องยื่นเอกสารสมัครภายในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
ภาคเรียน ตุลาคม  ต้องยื่นเอกสารสมัครภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะยาว