Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)


   

MAINICHI JAPANESE EXCHANGE SCHOLARSHIP (MJES)
ครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเองรู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นตัวแทนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 10 เดือน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา,วัฒนธรรม,วิถีชีวิตและค่านิยมของชาวญี่ปุ่น

2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

3. ให้เยาวชนได้เรียนรู้การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยตนเอง

4. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคต

 รายละเอียดของโครงการ

1. คัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมกับโครงการ

2. ประชุม เข้าค่ายเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ รวม 3 ครั้ง

3. เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ปฐมนิเทศน์ก่อนเข้าชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพิ่มเติม ก่อนย้ายไปยังแต่ละท้องที่ตามที่ได้รับการจัดสรร

4. เข้าชั้นเรียน เรียนรู้ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น  ในโรงเรียนอุปถัมภ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ทั้งนี้การกำหนดวิชาเรียน  และระดับชั้นเป็นไปตามนโยบายของแต่ละโรงเรียน  เป็นระยะเวลา 10 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนธันวาคม

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทยโดยเข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ชมรมรวมถึงทัศนศึกษาใน หรือ นอกประเทศญี่ปุ่นตามโอกาส

6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด

7. ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรของโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) เมื่อจบโครงการ การออก ผลการเรียน,
ผลการประเมินหรือหนังสือรับรองของโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นไปตามนโยบายและดุลยพินิจของโรงเรียนอุปถัมภ์นั้นๆ

8. การเทียบชั้นเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายและดุลยพินิจของโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.02-658-0555 ต่อ 109 หรือ 110
Line: Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A
Facebook: www.facebook.com/mainichiacademicgroup
E-mail: academic@study-in-japan.com

Website: www.study-in-japan.comMAINICHI JAPANESE EXCHANGE SCHOLARSHIP (MJES