ตารางเรียน Beginner 1-4

 Beginner 1-4 (180 ชั่วโมง)

หลักสูตรขั้นต้น (Beginner 1-4) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้
ภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น สามารถอ่านตัวอักษร Hirakana Katakana และตัวอักษร Kanji ได้อย่างน้อย 100 ตัวอักษร หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง สอนโดยอาจารย์ที่มีทักษะการสอนเป็นพิเศษ 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  • บทสนทนาเบื้องต้นง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การอ่านและเขียนตัวอักษรแบบ Hiragana, Katakana และ Kanji 
  • การใช้ตัวเชื่อมประโยคชนิดต่างๆ
  • การใช้คำกริยาต่างๆ
 

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ประโยคเบื้องต้นที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
สามารถอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรญี่ปุ่นและตัวอักษรคันจิได้อย่างน้อย 100 ตัวอักษร หรือเทียบเท่าระดับ N5