Yokohama International Education Academy

 

Yokohama International Education Academy / YIEA Tokyo Academy
横浜国際教育学院 / YIEA 東京アカデミ-

Yokohama International Education Academy / YIEA Tokyo Academy

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Kanto > Kanagawa

 

 

 

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ Tokyo Galaxy Japanese Language School ได้นำคำว่า “Galaxy” สื่อถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนและคณาจารย์ที่จะสร้างอนาคตของนักเรียนให้สดใสดั่งดวงดาวในจักรวาล แม้ว่าเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างไร ทางโรงเรียนก็จะพยายามอย่างเต็มเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จให้สมหวังดังที่ตั้งใจ โดยคณาจารย์ที่มีความกระตือรือร้นในการสอนให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะตัวคือ “วิชาเลือก”ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากหลักสูตรที่มุ่งเน้น สำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ทางสถาบันยังมีหลักสูตรสำหรับนักธุรกิจ ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มอีกด้วย สำหรับนักเรียนจำนวนมากที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้อักษรจีน ก็จะมีชั้นเรียนพิเศษเพื่อติวตัวอักษรจีนโดยเฉพาะด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2015 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ศูนย์กลางของกรุงโตเกียวในเขต Chuo เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่าง สะดวกสบายพร้อมสถานที่เรียนที่กว้างขวางขึ้นที่ตั้ง : Yokohama International Education Academy : 43 Miyazakichou, Nishi-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken YIEA Tokyo Academy : 2-20-5 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo

เบอร์โทร : Yokohama International Education Academy : +81-45-250-3656 / YIEA Tokyo Academy : +81-3-5823-4596
Fax : Yokohama International Education Academy : +81-45-250-3656 / YIEA Tokyo Academy : +81-3-5823-4596
เว็บไซต์ : http://yiea.com/en/

  ▪ ห้องเรียน 18

        18 ห้องเรียน / 11 ห้องเรียน

  ▪ จำนวนนักเรียน

        Yokohama International Education Academy นักเรียน 465 คน / YIEA Tokyo Academy นักเรียน 210 คน

  ▪ จำนวนอาจารย์

        อาจารย์ประจำ 5 ท่าน / อาจารย์พิเศษ 50 ท่าน / อาจารย์ประจำ 6 ท่าน / อาจารย์พิเศษ 17 ท่าน

 

สถาบันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาที่สถาบันของเรากว่า 450 คน สถาบันของเราสามารถจัดเตรียมที่พักให้แก่นักเรียน และเพื่อที่จะขยายจึงก่อตั้ง YIEA Tokyo Academy ในศูนย์กลางโตเกียวในปี 2008 นอกจากนี้ทางสถาบันของเรามีเป้าหมายไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความคิดแบบนานาชาติและทำให้สามารถเข้าใจซึ่งกันและกัน

▪ จัดเตรียมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น โดยหลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เพิ่มทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานในอนาคต การสอบวัดระดับJLPT การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเพิ่มทักษะด้านภาษาผ่านกิจกรรมตลอดช่วงภาคการศึกษาของสถาบันได้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกิจกรรมสุนทรพจน์ เป็นต้น

 

        หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (วีซ่านักเรียน) สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง สอนเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการสนทนาให้ผู้เรียนมีความสามารถการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ราวกับคนญี่ปุ่น ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน ทั้งการเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ เขียนเรียงความ การฟัง ฝึกสนทนา พูด อ่าน เขียน ทั้งหมดที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียนที่สถาบันของเรา จัดอบรมเน้นไวยากรณ์ คำศัพท์ และสิ่งที่จำเป็นในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1, N2 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีข้อสอบเก่าให้ลองทำ รวมถึงการฝึกเขียนเรียงความ การเสนอหัวข้อวิจัย และฝึกการสอบสัมภาษณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น สถาบันของเรามีวิชาเลือกเพิ่มเติมให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น

ตำราที่ใช้สอน

  ▪ ระดับต้น
        Minna no Nihongo I, II ระดับต้น-กลาง : Chuukyuu e ikou ระดับกลาง : New Approach Japanese Intermediate Course

  ▪ ระดับสูง
        New Approach Japanese Pre-Advanced Course Joukyuu De Manabu Nihongo Manabu Nihongo Chu Jokyu

 

โรงเรียน Yokohama International Education Academy
เรียนวันละ 4 คาบ คาบเรียนละ 45 นาที = 180 นาที (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ชั่วโมงเรียนใน 1 ปี ประมาณ 760 ชั่วโมง

1. ช่วงเช้า
    คาบที่ 1 เวลา 9.10 - 09.55 น.
    คาบที่ 2 เวลา 10.00 - 10.45 น.
    คาบที่ 3 เวลา 10.55 - 11.40 น.
    คาบที่ 4 เวลา 11.40 - 12.30 น.

2. ช่วงบ่าย
    คาบที่ 1 เวลา 13.00 - 13.55 น.
    คาบที่ 2 เวลา 14.00 - 14.45 น.
    คาบที่ 3 เวลา 14.55 - 15.40 น.
    คาบที่ 4 เวลา 15.45 - 16.30 น.

โรงเรียน YIEA Tokyo Academy

1. ช่วงเช้า เวลา 09.15 - 10.45 น. / เวลา 11.00 - 12.30 น.
2. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30 น. / เวลา 14.45 - 16.15 น.

 

 ทุนการศึกษา

  ▪ ทุนจากโรงเรียน
     - สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศระหว่างการศึกษาและอัตราการเข้าเรียน และสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้และมีผลการเรียนดีตามที่กำหนด (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จะได้รับพิจารณาซึ่งในแต่ละปีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนจะแตกต่างกัน

  ▪ ทุนช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ
     - เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 5 ทุน

 หลักสูตรระยะยาว หน่วยเงิน : เยน


หลักสูตรระยะสั้น หน่วยเงิน : เยน


 
YIEA Tokyo Academy

ระยะเวลาการรับสมัคร

*ผู้สมัครเข้าเรียนในเดือนมกราคมจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือสูงกว่า
*หากระยะเวลาในการเรียนไม่มีการวางแผนที่จะศึกษาต่อสามารถขยายได้ถึง 2 ปี
ค่าใช้จ่าย

(รวมภาษี 8%)
*ค่าเล่าเรียนรวมถึงตำราสื่อการสอนค่ากิจกรรมในโรงเรียนและค่าธรรมเนียมการประกันอุบัติเหตุนักเรียนต่างชาติ