คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรทั่วไป

Course Detail
หลักสูตรการเรียนการสอน

BEGINNER 1-4

        หลักสูตรขั้นต้น 1-4 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือเคยมีแต่น้อยมาก จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง สอนโดยอาจารย์ที่มีทักษะการสอนเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนเข้่าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  ▪ บทสนทนาเบื้องต้นง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ▪ การอ่านและเขียนตัวอักษรแบบ Hiragana และ Katakana
  ▪ การใช้ตัวเชื่อมประโยคชนิดต่างๆ
  ▪ การใช้คำกริยาต่างๆ
  ▪ การใช้คำสรรพนามต่างๆ
  ▪ การอ่านและเขียนตัวอักษร Kanji เบื้องต้น

        เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคเบื้องต้นง่ายๆที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถ อ่าน เขียน คันจิได้ 100 ตัว หรือเทียบเท่าระดับ N5

INTERMEDIATE 1-4

        หลักสูตรขั้นกลาง 1-4 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นแล้ว สามารถฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้ สามารถอ่านเขียน Hiragana Katakana และ Kanji ได้อย่างน้อย 100 ตัว และต้องการเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้ จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  ▪ เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานไวยากรณ์ญี่ปุ่น 13 ระดับ
  ▪ การแต่งประโยคชนิดต่างๆ
  ▪ การอ่านบทความชนิดต่างๆ
  ▪ การทำ presentation ในสถานที่ต่างๆ

        เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถเขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นแบบพื้นฐานได้ รวมถึงการแต่งประโยคและการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิได้ 250 ตัวขึ้นไป หรือเทียบเท่าระดับ N4

PRE-ADVANCE 1-2

        หลักสูตรเตรียมพร้อมเรียนขั้นสูง 1-2 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางแล้ว สามารถฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง สามารถอ่านเขียน Hiragana Katakana และ Kanji ได้อย่างน้อย 250 ตัวขึ้นไป และต้องการเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  ▪ การอ่านบทความขั้นสูงชนิดต่างๆ
  ▪ การอ่านและเขียนตัวอักษร Kanji ขั้นสูง
  ▪ การใช้ไวยากรณ์ชั้นสูง 

        เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะมีความพร้อม ที่จะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงได้เป็นอย่างดี และสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว อ่านบทความชั้นสูง รวมถึงการแต่งประโยคและการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิได้ 330 ตัวขึ้นไป หรือเทียบเท่าระดับ N4

ADVANCE 1-4

        หลักสูตรขั้นสูงนี้ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบขั้นPRE-ADVANCE 1-2แล้ว สามารถฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วพอสมควร สามารถอ่านเขียน Hiragana Katakana และ Kanji ได้อย่างน้อย 330 ตัวขึ้นไป และต้องการเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และต้องการนำไปใช้ศึกษาต่อ, ใช้ในการทำงาน หรือใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  ▪ การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นชนิดต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อน
  ▪ การอ่านและเขียนตัวอักษร Kanji ขั้นสูงยิ่งขึ้น
  ▪ การใช้ไวยากรณ์ชนิดต่างๆในขั้นสูง

        เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง การอ่าน, ฟัง, พูด, เขียน และอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิได้ 500 ตัวขึ้นได้ หรือเทียบเท่าระดับ N3