เรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

        สำหรับน้องๆหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นนั้น การเลือกสถาบันศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลสถาบันนั้นๆอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะผู้ที่มีโครงการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นระยะยาว ทั้งนี้ทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรมีการคัดเลือกโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสม และได้รับมาตรฐานในภูมิภาคต่างๆให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยประสานงานระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและสถาบันศึกษาในญี่ปุ่น ดังนี้

 

        ก่อนที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป จะรับเป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันนั้น เราจะทำการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานการสอนของแต่ละสถาบัน โดยทุกสถาบันจะต้องได้รับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (Association of the Promotion of Japanese Language Education) รวมถึงทำการเช็คห้องเรียน การเรียนการสอน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงหอพักนักศึกษาของสถาบัน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันสอนภาษาที่ทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปเป็นตัวแทนได้อย่างมั่นใจ

        ทำการตรวจสอบเอกสารนักเรียนผู้สมัครและประสานงานกับทางสถาบันในประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีผู้ประสานงานทั้งไทยและญี่ปุ่นคอยดูแลผู้สมัครทุกท่าน เนื่องจากนักเรียนแต่ละท่านนั้นอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ในบางครั้งอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและทำการอธิบายให้ทางสถาบันในประเทศ ญี่ปุ่นได้ทราบ ดังนั้นนักเรียน สามารถ อธิบายข้อมูลต่างๆโดยตรงกับทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป และเช็คขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละช่วงได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปได้รับผลการสมัครแล้วจะทำการแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยทันทีและจะจัดส่งใบ Certificate of Eligibility เพื่อให้นักเรียนเตรียมขอวีซ่า

        ทำการตรวจสอบเอกสารนักเรียนผู้สมัครและประสานงานกับทางสถาบันในประเทศ ญี่ปุ่น โดยจะมีผู้ประสานงานทั้งไทยและญี่ปุ่นคอยดูแลผู้สมัครทุกท่าน เนื่องจากนักเรียนแต่ละท่านนั้นอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ในบางครั้งอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและทำการอธิบายให้ทางสถาบันในประเทศ ญี่ปุ่นได้ทราบ ดังนั้นนักเรียน สามารถ อธิบายข้อมูลต่างๆโดยตรงกับทาง ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป และเช็คขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละช่วงได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปได้รับผลการสมัครแล้วจะทำการแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยทันทีและ จะจัดส่งใบ Certificate of Eligibility เพื่อให้นักเรียนเตรียมขอวีซ่าก่อนเดินทางนักเรียนควร เตรียมตัวในการใช้ชีวิตนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปจะนัดวันปฐมนิเทศน์เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ อาทิ การทำบัตรต่างด้าว การเปิดธนาคาร การซื้อโทรศัพท์การหางานพิเศษ การทำประกันสุขภาพ ฯลฯ โดยศิษย์เก่าประเทศญี่ปุ่น นักเรียนสามารถสอบถามปัญหาข้องใจต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมให้มากที่สุด ทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปยังได้จัดคู่มือแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน อีกด้วย นักศึกษาแต่ละท่านมีความประสงค์ที่จะหาที่พักในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งแบบหอพักนักศึกษาโฮมสเตย์ อพาต์เม้นท์ ฯลฯ กรณีนักเรียนต้องการหาที่พักด้วยตนเองหรือพักอาศัยอยู่กับญาติหรือเพื่อน นั้นสามารถทำได้เช่นกัน ที่พักในญี่ปุ่นนั้นส่วนมากมีขนาดเล็กและมักจะอยู่รอบนอกเมือง นักเรียนสามารถเลือกหอพักซึ่งเป็นของทางโรงเรียนหรือหอพักเอกชนอื่นได้โดยดู สถานที่ตั้งที่อยู่ใกล่สถาบันที่ศึกษามากที่สุด ทาง ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป จะทำการจองที่พักที่นักเรียนเลือกกับทางสถาบันศึกษาโดยนักเรียนสามารถโอนค่า ใช้จ่ายโดยตรงกับหอพักนั้นๆหรือชำระเมื่อเดินทางไปถึง ระยะเวลาการเช่าสามารถทำได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากนี้กรณีนักเรียนต้องการผู้มารับที่สนามบินสามารถแจ้งความประสงค์ ล่วงหน้าโดยแจ้งวัน เวลาเดินทางและสายการบิน

        เมื่อนักเรียนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้ปกครองยังสามารถให้ทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ประสานงานกับนักเรียนและทางโรงเรียนได้ตลอด ในแต่ละปีตัวแทนของทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปจะเดินทางไปแวะเยี่ยมนักเรียนในเขตต่างๆเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และตรวจสอบการ ดูแลนักเรียนของสถาบันฯต่างๆ