21,October,2017

 

เรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

... ไมนิจิฯ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียน เมษายน 2561 ...

 

" SHORT TERM "

🔅หลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ - 3 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร : มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี
(ควรเตรียมการสมัครอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า) โดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (Homestay Program) ซึ่งการเลือกพักแบบโฮมสเตย์ เป็นการเปิดโอกาสสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

*ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถสมัครได้ทั้ง 4 ภาคเรียน (มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม)

 

                                                                           

 

" LONG TERM "

🔅หลักสูตรระยะยาว 6 เดือน - 2 ปี 

สำหรับการเรียนต่อแบบระยะยาว 6 เดือน - 2 ปี ผู้สมัครจำเป็นต้องดำเนินการส่งเอกสารการสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 - 6 เดือน สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่ละเตจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน โดยส่วนใหญ่เขตคันโด ได้แก่ โตเกียว, จิบะ, ซะตามะ กุมมะ ฯลฯ จะปิดรับสมัครก่อนเขตอื่นๆประมาณ 1 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร : มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
- ภาคเรียน เมษายน ต้องยื่นใบสมัครภายในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
- ภาคเรียน ตุลาคม ต้องยื่นใบสมัครภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม

สถาบันบางแห่วจะเปิดรับสัมครเข้าเรียนช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคม แต่จะมีอยู่ไม่มากนัก (สามารถเช็ครายละเอียดของแต่ละสถาบันได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ) ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเรียนต่อหลักสูตรระยะยาวต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ และจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าแล้วเท่านั้น


                                                                                            

 

 

 

 

ดูรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนได้ที่ :

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

Japan-One-Stop-Service-Center

www.study-in-japan.com

TEL.02-658-0555 ต่อ 109, 110

 

114 View
Last Update : 14 September 2017 16:33