20,October,2017

 

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

Mainichi Japanese Exchange Scholaraship (MJES)

โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลายประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561  


เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเองรู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นตัวแทนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 10 เดือน 


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา,วัฒนธรรม, วิถีชีวิตและค่านิยมของชาวญี่ปุ่น

2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

3. ให้เยาวชนได้เรียนรู้การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยตนเอง

4. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น อันนำไปสู่สัมพันธ์อันดีในอนาคต

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

 

2,741 View
Last Update : 19 May 2017 10:55