22,October,2017

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


 ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทีมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี 

 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

- อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี 
- สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561)
- ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)                                                                                                                  

รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายนของปีถัดไป

 ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย           

 รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

**สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
จะเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. (สำหรับทุนระดับนักศึกษาวิจัย) และ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ผู้ที่เลือกสนามสอบเชียงใหม่กรุณาส่งใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

--------------------------------------------------------------------------------------

 ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี
 

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย


-อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

  ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี 

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

- อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561
- ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

เปิดรับสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการสอบถามและดูรายละเอียดได้ที่
http://www.bic.moe.go.th 

 

-----------------------------------------------------------

 

1,069 View
Last Update : 14 May 2017 09:47