21,October,2017

Mainichi Academic Group ได้จัดโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship in Thailand

หรือโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศญี่ปุ่น ณ ประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น  โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเอง รู้จักการปรับตัว

ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยจะได้คัดเลือก

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับเป็นตัวแทนครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนชาวญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา,วัฒนธรรม

2. ให้เยาวชนได้เรียนรู้การปรับตัว และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

3. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคต

 

ครอบครัวอุปถัมภ์ Host family

ครอบครัวที่จะเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นั้นควรเป็นบุคคลที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยจิตใจของ

ความเป็นอาสาสมัคร  ด้วยความยินดีตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้าสู่การดูแลอุปถัมภ์ของตน

ครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย   จิตใจ   และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบหลักของการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์  คือการให้การดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนในความอนุเคราะห์

ทั้งในด้านที่พัก ความปลอดภัยโภชนาการ รวมถึงสวัสดิการขั้นมูลฐานอื่นๆตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้สมัครครอบครัวอุปถัมภ์

สำหรับคุณสมบัติหลักของบุคคลที่จะสามารถเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้จะมีดังนี้

  • สามารถรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียนได้ระหว่างการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง  ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2560
  • มีที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
  • มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
  • สุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่อร้ายแรง
  • มีความยินดีที่จะตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในความดูแลตนเองด้วยความเป็นอาสาสมัคร
  • มีความยินดีในการเรียนรู้ความท้าทายในการตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าสู่ความดูแลของตน สนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
  • มีความยินดีที่จะสื่อสารกับครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยภาษาท้องถิ่น

 

เงื่อนไขของโครงการ

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและแนวปฏิบัติตามที่ทางไมนิจิฯกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ้ป : ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

โทร 02-6580555 ต่อ 109 , 110

 

194 View
Last Update : 21 April 2017 16:01