20,October,2017

ทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship 2018

     Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริม ความรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมมือกับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดการสอบชิงทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 2560 ในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ที่สนใจจะไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นสามารถสมัครสอบได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา

 


คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ หรือ โรคประจำตัวร้ายแรง

2.อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร

3.มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับ N4 - N2

4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 2560 ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

5.เป็นผู้มีความประพฤติดี และต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามหรือมีความเกี่ยวพันตรงกับบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น

6.มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น และสามารถนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นกลับมาใช้งานร่วมกับบริษัทฯได้

7.ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 


เงื่อนไขในการรับทุน

1.เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับ N2

2.ผู้รับทุนตกลงที่จะปฏิบัติงานให้กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เป็นระยะเวลา 3 เท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะพิจารณาตำแหน่งงานตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้รับทุน

3.ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน และทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการศึกษากับบริษัทฯ

 


ขั้นตอนการสมัคร 

ขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมหรือที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขาหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และสามารถยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิหรือทางไปรษณีย์ได้ที่

สาขากรุงเทพ (สยาม) 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 7  ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

สาขานครปฐม 234/1-2 ถ.หน้าพระ อ.เมือง จ.นครปบม 73000

สาขาศรีราชา 108-109 ซ.ดรงแรมเดอะซิตี้ ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ยื่นเอกสารทาง E-mail : school@study-in-japan.com

 

ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560


                                                                ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  

                           ISI Tokyo Program 2017 PDF File Download                    

 


เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน โดยขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมหรือที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา 

2.สำเนาบัตรนักศึกษา ออกให้โดยสถาบันการศึกษาหรือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาใบสอบผ่านวัดระดับ JLPT ตั้งแต่ระดับ N4 เป็นต้นไป พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องและนำตัวจริงมาแสดงในวันที่สมัครสอบด้วย

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป

5.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

7.ค่าสมัคร 300 บาท  ได้ที่ไมนิจิทุกสาขาหรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี  M.A.G. Corporation Co.,Ltd.

ธนาคาร    กรุงเทพ

สาขา       สยามพารากอน บัญชีออมทรัพย์

เลขบัญชี   855-0-11470-9กำหนดการสอบ

      วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ทดสอบภาษาญี่ปุ่น ( ข้อเขียน ) และทดสอบทัศนคติ


ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่น ( ข้อเขียน ) และทดสอบทัศนคติเพื่อสอบสัมภาษณ์ 

      วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 


สอบสัมภาษณ์ 

      วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560


ประกาศผลผู้ได้รับทุน 

      วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2560


รางวัลสำหรับการสอบ 

      ทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship  

เรียนภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี พร้อมตั่วเครื่องบิน, ที่พัก และค่าครองชีพ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-658-0555 

 

2,589 View
Last Update : 18 April 2017 15:36