21,October,2017

การแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ

Mainichi Origami Challenging Contest  ครั้งที่1

ภายใต้หัวข้อ " จินตนาการของฉัน "

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการ ส่งเสริมความรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 เป็นต้นมา ซึ่งในทุกปีทางสถาบันฯได้กำหนดจัดแข่งขันต่างๆ และในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ Mainichi Origami Challenging Contest (ประเภททีม)   ครั้งที่ 1 ภายให้หัวข้อ "จินตนาการของฉัน" สำหรับนักเรียนที่สนใจศิลปะของญี่ปุ่นที่ใช้กระดาษพับขึ้นเป็นรูปต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการพับกระดาษและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการพับกระดาษ

โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  ภายในงาน "นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 35" (Study in Japan Fair 2017) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน " Japan Expo Thailand 2017 " ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden 3 ชั้น 3 (JAPAN EDUCATION ZONE)

 

  วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะและประยุกต์การใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยในการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย 

 

  คุณสมบัติ

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
  3. มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
  4. มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

484 View
Last Update : 27 December 2016 11:26