21,October,2017

แข่งขันตอบคำถามพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมความรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 เป็นต้นมา ซึ่งในทุกปี ทางสถาบันฯได้กำหนดจัดแข่งขันต่างๆ และในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น Mainichi J-Quiz สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บันเทิง เทคโนโลยี และเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ให้เยาวชนได้เข้าร่วมแสดงความรู้ ฝึกไหวพริบและปฏิภาณ โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นส่วนหนึ่งของงาน  "นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 35" (Study in Japan Fair 2017) ซึ่งจะจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden 3 ชั้น 3

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     
  2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
  3. เป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยในการแสวงหาความรู้นอกตำราเรียนด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยในอนาคต

  คุณสมบัติ

    1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

    2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

    3. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

    4. มีความสนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

    5. ต้องไม่เคยพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน

    6. ต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนี้มาก่อน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

1,081 View
Last Update : 27 December 2016 11:24