20,October,2017

การแข่งขัน J-Quiz ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยม และอุดมศึกษา

 

หมายเหตุ :

- ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือ ชุดนักศึกษาเท่านั้น

- กรุณามารายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที

- กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือใบขับขี่ มาเพื่อยืนยันตนในการเข้าแข่งขัน

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

การแข่งขัน J-Quiz ระดับอุดมศึกษา

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

 

792 View
Last Update : 07 September 2016 09:40