21,October,2017

ข่าวดี สำหรับน้องๆที่อยู่ในเขตภาคเหนือเท่านั้น

จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

Mainichi Japanese Exchange Scholarship ( MJES ) รุ่นที่ 11

ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 ก.ค. 2558

ศูนย์สอบ: คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบวันที่ 10 ก.ค. 2558

 

778 View
Last Update : 03 July 2015 16:06