22,October,2017
 
การเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ และสัมผัสกับประสบการณ์จริง และมุมมองในแต่ละด้านในแบบฉบับความเป็นญี่ปุ่น ดังนั้นการเรียนภาษา ที่ประเทศญี่ปุ่นจึงมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ การเรียนแบบระยะสั้นตั้งแต่ 1-3เดือน และการเรียนแบบระยะยาว 6เดือน -2ปี ดังนั้น การที่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และมีเวลาว่างระหว่างปิดเทอมกลางภาค หรือภาคฤดูร้อน ก็สามารถใช้โอกาสนี้เป็นการเสริมประสบการณ์และทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
Study Japanese in Japan (Short-term 1-3 months)
สำหรับการเรียนระยะสั้น (1-3 เดือน) เปิดรับสมัครช่วงเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี ควรเตรียมการสมัครอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น(Homestay Program)ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนต่อระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น การเลือกพักแบบโฮมสเตย์ เป็นการเปิดโอกาส สำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และถือเป็นการใช้โอกาสในการฝึกภาษาญี่ปุ่นหลังจากเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา และยังถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีการวิถีปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกันของชาวญี่ปุ่น ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียน ยังเป็นการฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียนได้อีกด้วย ถือเป็นการได้ฝึกภาษาและพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเรียนต่อหลักสูตรระยะสั้น 1-3เดือน
Choose Institution
ขั้นตอนที่ 1 เลือกโรงเรียนสอนภาษา

เลือกโรงเรียนสอนภาษาที่เหมาะสมที่สุดกับจุดประสงค์ของผู้สมัคร โดยสามารถเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่เหมาะกับความต้องการของนักเรียนเองและรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป เมื่อทราบเป้าหมายที่ตั้งไว้ การสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันสอนภาษาแต่ละแห่งมีระยะเวลาการเปิดรับสมัครและการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการรู้ข้อมูลขั้นตอนการสมัครและช่วงเวลาเปิดสอนของสถาบันที่ที่ต้องการศึกษาสามารถช่วยให้ผู้สมัครสามารถวางแผนได้เหมาะสม โดยทั่วไปสถาบันสอนภาษาจะแบ่งออกเป็นสถาบันเอกชนและหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

- สำหรับการเรียนระยะสั้น (1สัปดาห์-3เดือน) เปิดรับสมัครช่วงมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี ควรเตรียมการสมัครอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (Homestay Program)
Fill Up Application Form
ขั้นตอนที่ 2 กรอกเอกสารพร้อมยื่นใบสมัครกับ Mainichi Academic Group

เมื่อตัดสินใจเลือกสถานศึกษาแล้ว ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและทำการสมัครพร้อมยื่นเอกสารกับทางไมนิจิ เพื่อตรวจเช็คเอกสารก่อนส่งไปยังโรงเรียนสอนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สมัครโครงการโฮมสเตย์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพื่อจัดส่งไปยังครอบครัว การสมัครโฮมสเตย์นั้นจะใช้เวลามากกว่าการเลือกพักแบบหอพัก นักศึกษาควรเตรียมสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 -2 เดือน และเนื่องจากครอบครัวที่เปิดรับนักเรียนมีจำนวนจำกัด ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เลือกความเหมาะสมระหว่างนักเรียนและครอบครัวให้ลงตัวมากที่สุด ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป จะทำการประสานงานเรื่องการจัดส่งเอกสารการสมัคร จัดหาที่พัก จองบริการรับที่สนามบิน และจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้ผู้สมัครก่อนเดินทางฟรีทุกขั้นตอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
Transmittance of Tuition fee
ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าเล่าเรียนหลังได้รับInvioceจากโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากยื่นเอกสารการสมัครและได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนสอนภาษา ทางโรงเรียนจะทำการจัดส่งใบ Invoice มายังไมนิจิ เพื่อแจ้งไปยังผู้สมัครให้ชำระเงินค่าเล่าเรียนโดยวิธีการโอนโดยตรงไปยังโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นตามธนาคารและหมายเลขบัญชีที่ระบุในใบInvoice
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินโดยวิธีการโอนผ่านทางธนาคารแล้ว ผู้สมัครต้องจัดส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินมาให้ยังไมนิจิ เพื่อประสานงานในการแจ้งทางโรงเรียนให้ออกใบตอบรับใบ Acceptance Letter หรือ Certificate of Admissionให้กับผู้สมัครเพื่อทำการยื่นขอวีซ่าในขั้นตอนต่อไป
สำหรับผู้ที่สมัครโครงการโฮมสเตย์ ทางโรงเรียนจะแจ้งที่อยู่ของครอบครัวให้กับนักเรียนทราบก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
Delivery of Acceptance Letter and Apply Visa
ขั้นตอนที่ 4 รับเอกสารใบตอบรับเข้าศึกษา และยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง

หลังจากที่โรงเรียนได้รับเอกสารการชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นจะทำการออกใบตอบรับเข้าศึกษาที่มีชื่อว่า Acceptance Letter หรือ Certificate of Admission ให้นักเรียนเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าพร้อมกับเอกสารอื่นๆ โดยการเรียนแบบระยะสั้น 1-3 เดือนวีซ่าที่ได้รับจะเป็นวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Visa) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยด้วย
หมายเหตุ :
ในขั้นตอนที่ 3 หากผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา ทางสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ทำการคืนค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และค่าบริการต่างๆในการโอนเงินค่าสมัครและค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่น
Passport (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6เดือน และหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2หน้า หากมีเล่มเก่ากรุณานำติดตัวไปด้วย)
ใบคำร้องขอวีซ่า (รับได้ที่ไมนิจิ หรือดาวน์โหลดจากทางเว็ปไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
รูปถ่าย 2x2 นิ้ว สีขาว-ดำ พื้นหลังสีอ่อนที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ใบตอบรับจากทางโรงเรียน (Acceptance Letter/Certificate of Admission)ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา1ชุด
ผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกหากเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหลังจากที่เคยเดินทางไปแล้วกรุณานำเอกสาร แสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังจากที่เคยเดินทาง
ไปแล้วกรุณานำเอกสาร ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล หรือใบสำคัญสมรส/ใบสำคัญการหย่าแนบไปพร้อมเอกสารด้วย ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา1ชุด
เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่าสำหรับนักเรียนระยะสั้นคือช่วงเช้า 8:00น. -11:15น.(วันจันทร์-วันศุกร์)เท่านั้น
นอกจากนี้สถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจสอบวันนัดรับหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในวันนัดฟังผล โดยที่สถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางให้อีก2วันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13:30น-16:00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทางซึ่งวีซ่าที่ผู้สมัครจะได้รับเป็น "วีซ่านักท่องเที่ยว" (Tourist Visa) ที่สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวนั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานพิเศษ (part time หรือ Arubaito)ในระหว่างอยู่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Japanese Embassy in Thailand) เลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000 โทรสาร : 0-2207-8510 เวลาทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-18.00 น. แผนกกงสุล แผนกหนังสือเดินทางญี่ปุ่นใบรับรอง : 0-2207-8501 | 0-2696-3001 แผนกวีซ่า : 0-2207-8503 | 0-2696-3003 โทรสาร : 0-2207-8511 เวลาทำการ 8.30-11.45 น. และ 13.30-16.00 น. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด
 

25,294 View
Last Update : 08 May 2010 15:37