20,October,2017
 
เศรษฐกิจการค้า
รายได้ประชาชาติ 28,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/คน/ปี (ปี 2545) อัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 1.6 (ปี 2545) อัตรการว่างงานร้อยละ 5.1 (ประมาณ 3.40 ล้านคน ในเดือน กันยายน 2546)
รูปแบบการปกครอง
ระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุด และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล นอกจากนี้ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีการบัญญัติไว้ว่าสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ประมุขของประเทศญี่ปุ่นคือ สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และนายกรัฐมนตรีคือ นายจุนอิชิโร โคอิซึมิ หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของญี่ปุ่นคือ “รัฐธรรมนูญแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่น” ประกาศใช้โดยพระเจ้าจักรพรรดิเมจิในปี 1889 รัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบันประกาศใช้เมื่อปี 1946 ซึ่งตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการคือ อำนาจอธิปไตยของประชาชน การเคารพในสิทธิมนุษยชน และสิทธิแห่งการรักสันติภาพ
ภาษา
ภาษาราชการได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ถึงแม่ว่าปัจจุบันชาวญี่ปุ่นจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ แต่ยังคงนิยมใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ศาสนา
ศาสนาหลักได้แก่ศาสนาชินโตและศาสนาพุทธ ในปัจจุบันชาวญี่ปุ่นไม่นิยมนับถือศาสนาใดเป็นหลัก แต่นิยมปฏิบัติตามประเพณี และพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ึ่
ประชากร
ปัจจุบันประชากรในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนถึง 130 ล้านคน เนื่องจากมีการวางแผนเกี่ยวกับจำนวนประชากร จึงมีการลดอัตราการเกิดลงทีละน้อย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของโลกซึ่งเรียงตามลำดับจาก จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียและบราซิล นับว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
อายุขัยเฉลี่ย
อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นประมาณ 80 ปี และผู้ชายประมาณ 75 ปี จัดเป็นหนึ่งในสี่ประเทศคือ สวีเดน เนเธอแลนด์และนอร์เวย์ที่ประชากรมีอายุยืนที่สุดในโลก
การศึกษา
การศึกษาภาคบังคับในญี่ปุ่นถูกกำหนดไว้ 9 ปี คือประถมศึกษา 6 ปี และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี การเรียนมัธยมตอนปลายมี 3 ปี และชั้นอุดมศึกษา 4 ปี เหมือนประเทศไทย โดยปรกตินักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยจะเริ่มทำงานมีอายุ 22 ปี ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรมีการศึกษาดีที่สุดในโลกและมี อัตรารู้หนังสือถึง 99.9%
สกุลเงิน
ประเทศญี่ปุ่นใช้สกุลเงิน “เยน” เงินเหรียญที่ใช้กันในญี่ปุ่นมี 6 ชนิด ราคา 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยน ตามลำดับ ธนบัตร 4 ชนิด ราคา 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นบัตรเครดิตก็เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้สะดวกแก่การซื้อของต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสดจำนวนมาก และเงินตราจากต่างประเทศหรือเช็คเดินทางสามารถนำมาแลกเป็นเงินเยนได้ตาม ธนาคารต่าง ๆ้
ธงชาติ
ธงชาติญี่ปุ่นมีชื่อเรียกว่า "Hi-No-Maru" โดยรูปวงกลมสีแดงแทนความหมายของพระอาทิตย์ จัดวางอยู่กลางธงชาติ และขนาดของพระอาทิตย์จะต้องมีขนาด 3 ใน 5 ของขนาดความยาวของธงชาติ เริ่มถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ธงชาติญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิ ปี ค.ศ. 1868 ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า Nippon (นิปปง) ซึ่งมีความหมายว่า พระอาทิตย์ (Origin of Sun)

เพลงชาติญี่ปุ่น

เพลงชาติญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเรียกว่า "Kimi ga Yo" เนื้อเพลงถูกนำมาจากบทกลอนในยุคสมัยเฮอัง ประมาณ 1 พันกว่าปีก่อน เนื้อเพลงเขียนโดยชาวอังกฤษชื่อ J. W. Fenton ในปี 1869 และนักดนตรีในยุคอิมพีเรียลได้นำเนื้อเพลงมาเรียบเรียงใหม่ ซึ่งใช้กันมาถึงปัจจุบัน โดยเนื้อเพลงมีดังนี้่

Kimi ga yo wa, Chiyo ni,
Yachiyo ni, Sazare ishi no,
Iwao to narite Koke no musu made.

(May the Emperor's reign... continue for a thousand... eight thousand generations...until the pebbies...grow into bouders...lush with moss)
น้ำประปา
น้ำประปาในญี่ปุ่นสะอาดผ่านกระบวนการทำความสะอาดและการกรองมาเรียบ ร้อยแล้ว สามารถดื่มได้จากก๊อกน้ำแต่บางแห่งที่ไม่สามารถดื่มได้จะมีติดป้ายบอกไว้ น้ำที่จัดจำหน่ายในญี่ปุ่นนั้นมีราคาพอๆกับน้ำอัดลมและเครื่องดื่มทั่วไป ระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในญี่ปุ่นนั้นใช้ 110 โวลต์ ส่วนประเทศไทยนั้นใช้ 220 โวลต์ซึ่งมีขนาดสูงกว่า ดังนั้นถ้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตัวไปใช้ที่ญี่ปุ่นอย่าลืมนำเครื่องแปลงระบบไฟฟ้า (Adapter) ติดตัวไปด้วย ส่วนเครื่องไฟฟ้าที่สามารถใช้นานาชาติได้นั้นอาจใช้เฉพาะปลั๊กแปลงขนาดหัว ไฟฟ้าซึ่งปลั๊กรูเสียบของญี่ปุ่นจะมีขนาดที่เล็กกว่าบ้านเรา ขอแนะนำให้ซื้อหัวปลั๊กที่ใช้ได้ทั่วโลกเพราะราคาไม่สูงมากและสามารถนำไปใช้ที่อื่นได้อีกด้วย
อุตสาหกรรม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมเบาเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ ถลุงเหล็ก และสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศของปี 1960 อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อเงินเยนแข็ง และความก้าวหน้าของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 

16,905 View
Last Update : 07 May 2010 16:50