21,October,2017

รอบที่ 1

เวลา 09.30 - 10.00 น.

ทีมที่  สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1 โรงเรียนศรีวิกรม์ น.ส.สุภาวิณี แก้วสุข
น.ส.ศิลป์ศุภา ปิ่นทะศิริ
น.ส.วนิดา ทิพย์สมบัติวงศ์
2 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร น.ส.พิมพ์นิภา ตุลาวาสินเจริญ
นายณัฐนันท์ ฉันท์บุญญวัฒน์
น.ส.วริษา สุวรรณวิภัช
3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.นรมณ ดลมหัทธนะกิตติ์
น.ส.ฐิตาพร มงคลศรี
น.ส.อุบลรัตน์ คำโสภา
4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ นายคทาณัฐ เมธชนัน
น.ส.วริษฐา โรจน์ประภากร
น.ส.ภคพรวรรณ เจษฏาธรรมสถิต
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ น.ส.เกวลิน เทียนทอง
น.ส.หทัยภัทร ภาสีดา
น.ส.วรวรรณ รัตนภิรมย์
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา 
น.ส.ธนัฒนันท์ สุนทรไชยกุล
น.ส.พิมลมาส สุทนต์
น.ส.นลิณี ลบล้ำเลิศ
7 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ น.ส.ณัฐมน ภู่ศาสตร์
น.ส.สิริมา ถาวร
น.ส.สิริกาญจนา จันทร์อ่อน
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายปานชาติ มิตรกูล
น.ส.สุทธวีร์ อนันคภัณฑ์นันท์
น.ส.ณิชา โรจน์ศรีกุล
9 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย น.ส.ณัฐชยา จิวรเศรษฐ์กุล
น.ส.กาญจน์หทัย เต็งเกียรติ์ตระกูล
น.ส.พิมพิศา กว้างชูชัย
10 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย สโรชา เรืองวงษ์งาม
ธีรดล สมสุข
สราลี พนิตนรากุล
11 โรงเรียนสายปัญญา
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาววิรัลพัชร ธนนิเวศ
นางสาวอรวรา เถื่อนถ้ำ
นางสาวอภิชญา อนันตทิพยเมธี

รอบที่ 2

เวลา 10.00-10.30 น.
ทีมที่  สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายอทินันท์ พันธ์แก่นเพชร
นายดลปภัส นุชกลาง
นายธีรภัทร วงศ์เขียว
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นายภัทธนพล อนุศักดิ์สิริ
นายปัญญวีร์ สุนทรวิภาต
นายธีรรัช สิงห์ทอง
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ น.ส.กนกวรรณ ลาภโภคาชัย
น.ส.ภิญญดา รังษีสัจจะ
น.ส.พัชรภรณ์ คงหมวก
4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ น.ส.ลลิตา สนิท
น.ส.นัทธมน ปิโยปกรณ์
น.ส.ณภัทร ดิษฐขจร
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น.ส.นภัสสร พัลลภเจริญกิจ
น.ส.น้ำทิพย์ บำเรอเจ้า
น.ส.ธนัชย์ธรณ์ มะสะพันธุ์
6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย น.ส.อภิชญา กองแก้ว
น.ส.สลิธร สุทรพิเศษการ
น.ส.โสมวรรณ สิงห์กาญจนาวงศ์
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
น.ส.วราลี บุญรอด
น.ส.ศตพร แซ่คู
น.ส.ศุภณัฐฐา ทรัพย์สำรวย
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.ธนันท์ ศรีระดา
น.ส.อามาน่า เกิดอยู่
น.ส.กุลวรี จงทวีผล
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายนนทนันท์ จงทวีผล
นายชาตินัย อิ่มโสภณ
นายเมธาสิทธิ์ เลิศศิรเกียรติ
10 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย ปุญฑริกา แสงสุริโยทัย
นภดล ชั่งรู้กิจ
ปารณ ศรีสุนทร
11 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สุพิชญา  วาระดี
ณัฏฐา  อุดมสิน
ธัญนันท์  ธีรพุทธิพันธ์

รอบที่ 3

เวลา 10.30 - 11.00 น.

ทีมที่  สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นายพงศ์พล เอื้อศักดิ์เจริญกุล
นายธีรธรรม เดือนดาว
นายชวิศ อารยลักษณ์
2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ น.ส.อัจจิมา สวาทภักดิ์
น.ส.พจนอร หอมหวน
น.ส.ภาสินี โสภิญนิวัติวงษ์
3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย น.ส.พัชมณฑ์ สุทธิธนกูล
น.ส.ณัฏฐธิดา คุราชิ
น.ส.ญาสินี ทิพย์อุดมลักษณ์
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.ณปภัช ศรีระดา
น.ส.ปรัชญาณี ปันเด
น.ส.สโรชา กาญจนะโรจน์
5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสยาม พันธุ์แจ่ม
น.ส.ชลิดา ปิยแสงเจริญ
น.ส.ประภาพรรณ ถิตะพาณิชย์
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย น.ส.อัตถยา สุขละมูล
ศรีนครินทรวิโรฒ น.ส.ปภาวรินท์ อยู่ประเสริฐ
  น.ส.ณัชชา เบญจมาภา
7 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.พรชีวา นุชพุ่ม
นายนภดล ปัณฑโร
น.ส.ณัฐชยา ยิ้มถนอม
8 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ตีรณา กิจสนาโยธิน
น.ส.ณัฐกาญจน์ ตันติวณิชพันธุ์
นายอิทธิพัฒน์ สมบัติบริบูรณ์
9 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย พรรณพลอย พลทะจักร
ณัฐภัทร เสือแจ่ม
สรวิชญ์ สายศรี
10 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จิตรลดา  ธรรมาธิวัฒน์
วิภาสิริรัตน์  เทียนชัยมงคล
อภิษฎา  ศรีสวัสดิ์

รอบที่ 4

เวลา 11.00 - 11.30 น.

ทีมที่  สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1 โรงเรียนศรียานุสรณ์ น.ส.มนลณี ศรีตระกูล
น.ส.พิมพิชฌาย์ คชฤทธิ์
น.ส.กาญจนา สมสนิท
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.กาญจนา เทพรักษา
น.ส.มานา โรกุโต้
นายสุกฤษฏิ์ หาญคุณะเศรษฐ์
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย น.ส.สิริรัตน์ ควาภาพงษ์
ศรีนครินทรวิโรฒ น.ส.สุชญา กฤตยานุกูล
  น.ส.วีรนุช บุญกิตติพร
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปุณณวิช แสงมุกดา
นายรณกฤต คูร์พิพัฒน์
นายกวิน เซ่งเจริญ
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นายภาณุวัชร ธนาพรภัทร์
นายคณาธิศ กวีพรพจน์
นายรัตน ทองสมบัติพาณิช
6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.สรณีย์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
น.ส.พฤกษา ศรีสรรพศิริกุล
น.ส.เมธาวี เทียนเย็น
7 โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย นายสมัชญ์ วัตถาพร
นายสรกฤต ทาคาฮาชิ
น.ส.รวิสรา สวัสดี
8 โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย นายชาคริน สืบสมาน
น.ส.ปิยนุช ศรีเทพ
น.ส.สุภัคจิรา สิทธิสกุลวงศ์
9 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย นิธิ  นนท์นิจกุล
มธุริน สัมฤทธิ์
ศิวะพงษ์ เลอเกียรติวรกุล

รอบ Final : 11.30 - 12.00 น.

 

หมายเหตุ

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองในรอบการแข่งขัน สามารถนำใบสมัคร (ที่เซ็นรับรองจากอาจารย์แล้ว) พร้อมสำเนาบัตรนักเรียนหรือสำเนาบัตรประชาชนมายื่นที่หน้างานเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ภายในเวลา 10.00 น.


 

2,261 View
Last Update : 06 February 2014 10:58