22,October,2017

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดทักษะทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

จำเป็นต้องใช้เวลาและการฝึกฝน รวมถึงการใช้งานจริงและในสถานะการณ์จริง ดังนั้นนักเรียนหลายคน ที่วางแผนเรียนต่อในระดับสูง

ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว หรือการเตรียมภาษาเพื่อเข้าเรียนต่อระดับสูง  เช่น

วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป

ต้องมีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ 2 หรือ ระดับ1 ขึ้นไป ดังนั้น การเรียนภาษาในระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี

จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความต้องการในการเตรียมพร้อมของทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่นักเรียนที่มีแผนการเรียนต่อ

ในระดับสูงขึ้นไป จำเป็นต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนี้ และสามารถเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่มีการวางแผนหลักสูตรให้ตรง

ตามความต้องการของผู้เรียน อาทิเช่น การเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูงและหลักสูตรเพิ่มเติม อาทิเช่น ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ,

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดังนั้น โรงเรียนสอนภาษาแต่ละแห่งมีหลักสูตรเหล่านี้แตกต่างกันไป นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

เจ้าหน้าที่ของไมนิจิศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

 

  สำหรับการเรียนต่อแบบระยะยาว 6เดือน - 2ปี นั้นเหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น  ผู้สมัครควรเตรียมการสมัครอย่างน้อยล่วงหน้า 4 – 6 เดือน  ทั้งนี้ สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่ละเขต

จะปิดรับสมัครไม่พร้อมกันโดยส่วนใหญ่เขต คันโต ได้แก่ โตเกียว,จิบะ,ไซตามะ,กุมมะ,ฯลฯ จะปิดรับสมัครก่อนเขตอื่นๆประมาณ 1 เดือน

 

  • ภาคเรียน เมษายน            ต้องยื่นเอกสารสมัครภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 
  • ภาคเรียน ตุลาคม             ต้องยื่นเอกสารสมัครภายในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 

 

  สถาบันสอนภาษาบางแห่งจะเปิดรับสมัครภาคเรียน มกราคมและกรกฎาคม แต่จะมีอยู่ไม่มากนัก

(สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละสถาบันได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ)

1.Choose Institution : เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของผู้สมัครที่สุด  

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการไปเรียนต่อระยะยาว ณ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการเรียนแบบระยะยาวนั้น สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาที่ผู้สมัครเลือกจะต้องสถาบันที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้สมัคร เริ่มตั้งแต่เขตหรือเมืองที่ต้องการไปพำนักหรืออาศัยอยู่ ปัจจัยเรื่องค่าครองชีพ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่พื้นฐาน จากนั้นควรเปรียบเทียบหลักสูตร กิจกรรม รวมถึงค่าเล่าเรียน ของแต่ละสถาบันซึ่งบางสถาบันสามารถแบ่งจ่ายได้เป็นรายเทอม หรือบางสถาบันอาจเรียกเก็บเป็นรายปี รวมถึงแต่ละสถาบันมีหอพักไว้บริการนักศึกษาชาติหรือไม่ หรือมีการติดต่อกับหอพักเอกชนข้างนอกให้กับนักศึกษาต่างชาติด้วยหรือไม่ 
ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ก่อนการตัดสินใจโดยสามารถรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ

2.Fill Up Application Form :  การยื่นเอกสารใบสมัคร

 
กรอกและยื่นเอกสารกับทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งไปโรงเรียนสอนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ควรเช็คระยะเวลาการเปิด – ปิดรับสมัคร เพราะแต่ละเขตจะปิดรับสมัครในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยในเขตคันโต จะปิดรับสมัครเร็วกว่าเขตอื่นๆ

3.Check Documents : ส่งเอกสารไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบเอกสาร 

หลังจากรวบรวมเอกสารต่างได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางไมนิจิฯ จะเป็นตัวแทนในการส่งเอกสารของผู้สมัครให้กับสถาบันหรือโรงเรียนภาษาที่นักเรียนทำการสมัคร จากนั้นทางโรงเรียนจะทำการตรวจเอกสารทั้งหมดและจัดส่งให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละเขตพื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป 
(ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตพื้นที่)

4.Inform result & Transfer Tuition fee : การแจ้งผลการตอบรับ

การแจ้งผลตอบรับให้กับผู้สมัคร กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักที่เรียกว่าใบCOE หรือCertificate of Eligibility ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ โดยทางสถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่ละแห่ง จะทำการจัดส่งเอกสารฉบับสำเนาและ Invoice เพื่อชำระค่าเล่าเรียน มายังไมนิจิฯ และหลังจากนั้นไมนิจิฯจะทำการติดต่อผู้สมัครเพื่อรับเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

5.Transfer Tuition fee :  การชำระค่าเล่าเรียน

นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนโดยวิธีการโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของโรงเรียนที่สมัครในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำเอกสารการชำระเงินมอบให้กับไมนิจิฯ และรับใบ Certificate of Eligibility (C.O.E) ฉบับจริง เพื่อไปประกอบเอกสารการขอวีซ่า

6.Apply Visa : การยื่นขอวีซ่า 

นักเรียนขอวีซ่าพร้อมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) โดยมีเอกสารที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 
 1.Passport (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6เดือน และหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2หน้า หากมีเล่มเก่ากรุณานำติดตัวไปด้วย)
 2.ใบคำร้องขอวีซ่า (รับได้ที่ไมนิจิ หรือดาวน์โหลดจากทางเว็ปไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 
 3.รูปถ่าย 2x2 นิ้ว สีขาว-ดำ พื้นหลังสีอ่อนที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 4.ใบตอบรับจากทางโรงเรียน (Certificate of Eligibility)ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด 
 5.ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา1ชุด 
 

หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกหากเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหลังจากที่เคยเดินทางไปแล้วกรุณานำเอกสาร แสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังจากที่เคยเดินทาง ไปแล้วกรุณานำเอกสาร ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล หรือใบสำคัญสมรส/ใบสำคัญการหย่าแนบไปพร้อมเอกสารด้วย ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด

 

นักเรียนสามารถไปยื่นขอวีซ่าสำหรับนักเรียนระยะยาวได้วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 -17:30 (ไม่มีพักกลางวัน) สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าจะคืนหนังสือเดินทางให้โดยใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 5 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

 

นักเรียนสามารถสามารถมารับ Passport หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 -17:30

(ไม่มีพักกลางวัน) และในวันเสาร์เวลา 08:30 -12:30

 

 

7.Orientation : การปฐมนิเทศก่อนเดินทาง 

หลังจากผ่านขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ทางไมนิจิศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นคบวงจร จะทำการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมทั้งการให้ข้อมูล ที่จำเป็นต่างๆ หลังจากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น การเตรียมเอกสารการทำธุรกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
 - การทำบัตรต่างด้าว 
 - การทำประกันสุขภาพ 
 - การเปิดบัญชีธนาคาร 
 - การซื้อโทรศัพท์มือถือ
รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสำหรับนักเรียนทุกคน

หมายเหตุ :

- ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเรียนต่อระยะยาว จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น 
- ในขั้นตอนที่ 3 หากผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา ทางสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ทำ การคืนค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น
- ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และค่าบริการต่างๆในการโอนเงินค่าสมัครและค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรระยะยาว


 

        ที่ตั้ง


                  สัญลักษณ์

     โรงเรียน

  ค่าใช้จ่าย      (เยน)       

 Hokkaido 

                Japanese Language Institute of Sapporo
 
รายละเอียดคลิ๊ก 

714,600 / ปี

 

     

 Japan International Language Academy

รายละเอียดคลิ๊ก 
 675,000 / ปี

 Tokyo 

 

 

 

 Tokyo Galaxy  Japanese Language School
รายละเอียดคลิ๊ก
 

708,000 / ปี

(6 เดือน 398,000)

 

                                    

 East West Japanese Language School


รายละเอียดคลิ๊ก

658,000 / ปี

         

 

ISI Language School


รายละเอียดคลิ๊ก
 

700,000-788,400 / ปี

*ขึ้นอยู่กับ

สาขาที่เลือก

 

         

 


Human Academy Japanese Language School

รายละเอียดคลิ๊ก 

711,800 /      ปี

               


Japan Tokyo International School

รายละเอียดคลิ๊ก 

726,500 / ปี

(6 เดือน 434,900)

 

                Sendagaya Japanese School

รายละเอียดคลิ๊ก 

816,000 /      ปี 

 Saitama 

 

 

 


Saitama International School

รายละเอียดคลิ๊ก 

720,000 / ปี

 

Nippon Institute of Technology

รายละเอียดคลิ๊ก

637,000 / ปี

 Kobe 

                 

 

Kobe  International University


รายละเอียดคลิ๊ก
 

965,000 / ปี

 Kanagawa 

              Yokohama Design College


รายละเอียดคลิ๊ก 

785,000 / ปี

 Kanrin Japanese School

รายละเอียดคลิ๊ก

698,600 / ปี

 chiba 

 College of Futaba Foreign Language


รายละเอียดคลิ๊ก 

709,000 / ปี

 Kyoto 

 Kyoto Minsai Japanese Language School

รายละเอียดคลิ๊ก 

663,800 / ปี

 

 Kyoto Gakuen  University


รายละเอียดคลิ๊ก
 

921,500 (ปีแรก)

641,500 (ปีถัดไป)

                                                                                                                                                   

 Japan International Language Academy

รายละเอียดคลิ๊ก 
675,000 / ปี

 Osaka 

 Japanese Communication International School


รายละเอียดคลิ๊ก 

730,000 / ปี

 Kansai College of Business & Language

รายละเอียดคลิ๊ก 

785,000 / ปี

เทอมแรก 474,500 

                         
           


Human Academy Japanese Language School

รายละเอียดคลิ๊ก 
711,800/        ปี

 Kochi 

 

     

 


Meitoku Gijuku Senior High School

รายละเอียดคลิ๊ก 

2,120,000 / คอร์ส / 1 ปี

5,200,000 /คอร์ส / 3 ปี

    Fukuoka 
          


Fukuoka Foreign Language College

 
รายละเอียดคลิ๊ก

770,000/       ปี
                                                                           

Japan Internatinal Language Academy

รายละเอียดคลิ๊ก 
675,000/        ปี
 

6,837 View
Last Update : 24 September 2013 17:29