22,October,2017

การเรียนภาษาระยะสั้น คือ หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ - 3 เดือนโดยจะเปิด

รับสมัครช่วงเดือนมกราคม เมษายน  กรกฎาคม  และตุลาคมของทุกปี

(ควรเตรียมการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนโดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น)

การเรียนภาษาระยะสั้นนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่จำกัด

หรือนักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เพื่อฝึกภาษาและ

เรียนรู้วัฒนธรรม  นักเรียนส่วนใหญ่จะได้เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรระยะยาว แต่บางสถาบันจะ

แยกห้องเรียนสำหรับนักเรียนระยะสั้นโดยเฉพาะโดยจะมีการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจัดเข้า

ชั้นเรียนที่เหมาะสม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้

วันและเวลาเรียน 

เรียน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการโดยจะเรียนครึ่งวันวันละประมาณ 4 ชั่วโมง

ครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายจะขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน ส่วนใหญ่ชั้นต้น-ชั้นกลางจะเรียนช่วงบ่าย ชั้นสูงจะเรียนช่วงเช้า

จะมีการเช็คชื่อทุกวัน หากมาสายจะถือว่าขาดเรียน ( ในคาบแรก ) ในกรณีที่ไม่สบายหรือเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถ

มาเรียนได้จะต้องโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 1 เดือน

โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนของแต่ละโรงเรียนจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก  แต่จะหนักไปทางค่าที่พัก ปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง

หรือต่ำ นั้นขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปพักอาศัย เช่น เช่นค่าที่พักในเมืองใหญ่ๆเช่น โตเกียว หรือโอซาก้านั้นจะมีค่าใช้จ่าย

ประมาณ  55,000 เยนขึ้นไป และสำหรับเมืองรอบนอกอื่นๆจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000 เยนขึ้นไป ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้เงินของแต่ละคน 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ ( ต่อหนึ่งคน )

ค่าเล่าเรียน

50,000 - 80,000 เยน/เดือน

ค่าที่พัก

30,000 – 70,000 เยน/เดือน

ค่าน้ำ ไฟ แก๊ส

4,000 – 8,000เยน/เดือน

ค่าอาหาร

30,000 – 90,000เยน/เดือน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าเดินทางประจำวัน

70,000เยน/เดือน

สรุป : ในการไปเรียนภาษาระยะสั้นนั้น  ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ

170,000 – 350,000 เยน/เดือน หรือประมาณ 54,000 – 130,000 บาท/เดือน

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเรียนต่อหลักสูตรระยะสั้น 1-3เดือน

 

ขั้นตอนที่ 1 Choose Institution : เลือกโรงเรียนสอนภาษา 


เลือกโรงเรียนสอนภาษาที่เหมาะสมที่สุดกับจุดประสงค์ของผู้สมัคร โดยสามารถเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่เหมาะกับ ความต้องการของนักเรียนเองและรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป เมื่อทราบเป้าหมายที่ตั้งไว้ การ สมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันสอนภาษาแต่ละแห่งมีระยะเวลาการเปิดรับสมัครและการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกัน ออกไป ดังนั้นการรู้ข้อมูลขั้นตอนการสมัครและช่วงเวลาเปิดสอนของสถาบันที่ที่ต้องการศึกษาสามารถช่วยให้ผู้ สมัครสามารถวางแผนได้เหมาะสม โดยทั่วไปสถาบันสอนภาษาจะแบ่งออกเป็นสถาบันเอกชนและหลักสูตรการสอน ภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

- สำหรับการเรียนระยะสั้น (1สัปดาห์-3เดือน) เปิดรับสมัครช่วงมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี

ควรเตรียมการสมัครอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะพักกับครอบครัวชาว ญี่ปุ่น(Homestay Program) ขั้นตอนที่ 2 Fill Up Application Form : กรอกและยื่นเอกสารกับทางไมนิจิฯ

เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่งไปยังสถาบันสอนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่สมัครโครงการโฮม สเตย์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพื่อจัดส่งไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ การสมัครโฮมสเตย์นั้นจะต้องใช้ เวลามากกว่าการเลือกพักแบบหอพัก นักศึกษาควรเตรียมการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน และเนื่องจาก ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เปิดรับนักเรียนมีจำนวนจำกัด ทางสถาบันสอนภาษาจะเป็นผู้เลือกความเหมาะสมระหว่างนักเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ให้ลงตัวมากที่สุด  ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี

  ขั้นตอนที่ 3 Transfer Tuition Fee : ชำระค่าเล่าเรียนหลังได้รับInvioceจากโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากยื่นเอกสารการสมัครและได้รับการตอบรับจากทางสถาบันแล้ว ทางสถาบันจะทำการจัดส่งใบ invoice มา ยังไมนิจิ เพื่อแจ้งไปยังผู้สมัครให้ชำระเงินค่าเล่าเรียนโดยวิธีการโอนเงินโดยตรงไปยังสถาบันสอนภาษาที่ประเทศ ญี่ปุ่นตามธนาคารและหมายเลขบัญชีที่ระบุในใบ invoice เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่ง สำเนาเอกสารการโอนเงินมายังไมนิจิฯ เพื่อทำการประสานงานกับสถาบันสอนภาษาให้ออกใบตอบรับ (ใบ Acceptance Letter หรือ Certificate of Admission)ให้แก่ผู้สมัครเพื่อทำการยื่นขอวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

  ขั้นตอนที่ 4 Apply Visa : รับเอกสารใบตอบรับเข้าศึกษา และยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง

หลังจากที่สถาบันสอนภาษาได้รับเอกสารการชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะ ทำการออกใบตอบรับเข้าศึกษาที่มีชื่อว่า Acceptance Letter หรือ Certificate of Admission ให้แก่ นักเรียนเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ โดยการเรียนแบบระยะสั้น 1 – 3 เดือนนั้น วีซ่าที่ได้รับจะเป็น วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Visa) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยด้วย

 

หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 3 หากผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา ทางสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ทำการคืนค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น
- ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และค่าบริการต่างๆในการโอนเงินค่าสมัครและค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 

 

 

        ที่ตั้ง

                สัญลักษณ์

   โรงเรียน

  หลักสูตร/     ค่าใช้จ่าย(เยน)

   ค่าใช้จ่าย     หอพัก(เยน)

    ค่าใช้จ่าย HomeStay(เยน)

 Hokkaido

                  


Japanese Language Institute of Sapporo

รายละเอียดคลิ๊ก


1 เดือน 
71,700

2 เดือน  127,400

3 เดือน  191,100

25,000-70,000


2,000/วัน
*ไม่รวมค่าแรกเข้า 21,000 
รวมค่าอาหาร2มื้อ/วัน 

                


Hokkaido Japanese Language Schol


รายละเอียดคลิ๊ก


1-4สัปดาห์ละ 32,700เยน ตั้งแต่สัปดาห์ที่5เป็นต้นไปลด10%(29,430เยน/สัปดาห์)
 

54,000-114,250

2,000/วัน
*ไม่รวมค่าแรกเข้า 15,000
รวมค่าอาหาร2มื้อ/วัน
 

 

      

 Japan International Language Academy

รายละเอียดคลิ๊ก
1 เดือน
160,000

2้ เดือน
220,000

3 เดือน
290,000 

รวมค่าหอพัก น้ำไฟแก๊ส Internet ค่ากิจกรรมและค่าเช่าเครื่องนอนเรียบร้อยแล้ว

 

   Tokyo  

                  


Tokyo Galaxy  Japanese Language School


รายละเอียดคลิ๊ก


4 สัปดาห์  83,000

6 สัปดาห์  118,000

10 สัปดาห์  167,000

65,000-74,000(Single)

47,000(Share)
หอโรงเรียน 
 3,500/คน รวมค่าอาหาร 2มื้อ/วัน
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

           
East West Japanese Language School


รายละเอียดคลิ๊ก


1 เดือน  76,000

2 เดือน  132,000

3 เดือน  174,000

*ไม่รวมค่าแรกเข้า 20,000 

 60,000(Single)
 30,000(Share)
 
            

Sendagaya Japanese Schoolรายละเอียดคลิ๊ก

1เดือน

130,000

2เดือน
227,600

3เดือน
240,000 

 33,000-85,000 1 เดือน 116,000 รวมอาหารเช้าเย็น

2 เดือน 212,000 รวมอาหารเช้าเย็น

3 เดือน 308,000 รวมอาหารเช้าเย็น 

 

             ๋

 Japan Tokyo International School

รายละเอียดคลิ๊ก
สัปดาห์ละ 15,000  30,000(Share)  
      

ISI Language School

รายละเอียดคลิ๊ก

เปิดรับ2สัปดาห์-3เดือน
ราคาขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก
 
      85,000  

  Saitama

          Saitama International School

รายละเอียดคลิ๊ก


1 เดือน 
81,000

2 เดือน  128,000

3 เดือน  175,000

38,000/เดือน   ยังไม่รวมค่าเรียกเข้าและอื่น  

Kanagawa

 

 

 


Yokohama Design College


รายละเอียดคลิ๊ก

1 เดือน  51,000

2 เดือน  100,000

3 เดือน 149,000

 30,000-50,000 4,200/คน
รวมค่าอาหาร 2มื้อ/วัน

           

 

Kanrin Japanese School


รายละเอียดคลิ๊ก


1 เดือน 
85,000

2 เดือน  146,000

3 เดือน  179,000
 

   

    chiba

            
College of Futaba Foreign Language

รายละเอียดคลิ๊ก


4 สัปดาห์  72,000

8 สัปดาห์  124,000

11 สัปดาห์  163,000

*ไม่รวมค่าแรกเข้า 20,000 เยน
 

46,000 (Single)
34,000 (Share)

 

 

    Kyoto

            
Kyoto Minsai Japanese Language School

รายละเอียดคลิ๊ก


4 สัปดาห์  84,000

8 สัปดาห์  157,500

10 สัปดาห์  183,750
 

26,000-52,000 3,000/คน รวมค่าอาหาร 2มื้อ/วัน
*ไม่รวมค่าแรกเข้า 10,500 

 

Japan International Language Academy

รายละเอียดคลิ๊ก

1 เดือน
160,000

2้ เดือน
220,000

3 เดือน
290,000 
ราคารวมค่าหอพักน้ำไฟแก๊ส Internet ค่ากิจกรรมอละค่าเช่าเครื่องนอนเรียบร้อยแล้ว  
     Gifu      

ISI Language School

รายละเอียดคลิ๊ก

เปิดรับ2สัปดาห์-3เดือน

ราคาขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก
     85,000  
   Nagano     
     


ISI Language School

รายละเอียดคลิ๊ก

เปิดรับ2สัปดาห์-3เดือน ราคาขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก
 
     85,000  
   Osaka

Japan Communication
International
School รายละเอียดคลิ๊ก

1 เดือน
65,000

2 เดือน
120,000

3 เดือน
170,000 
 
25,000-52,500
*ไม่รวมค่าแรกเข้า
20,000 
4,725/คน รวมค่าอาหาร 2มื้อ/วัน
               

Kansai College of Business & Language


รายละเอียดคลิ๊ก
3 เดือน 215,000 35,000-58,000  

 

 

  Fukuoka

 

 
   
     Fukuoka Foreign Language College

รายละเอียดคลิ๊ก
วันเวลาตามโรงเรียนกำหนด สอบถามทางโรงเรียนได้  
     

 

Japan International Language Academy
รายละเอียดคลิ๊ก


1 เดือน
160,000

2 เดือน
220,000

3 เดือน
290,000 
 
ราคารวมค่าหอพัก น้ำไฟ แก๊ส Internet ค่ากิจกรรมและค่าเช่าเครื่องนอนเรียบร้อย  


 

8,285 View
Last Update : 23 September 2013 16:37