20,October,2017

 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทัวไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16

Mainichi J –Quiz

Clickเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขัน “สุดยอด…การประลองคันจิ” ครั้งที่ 10่
Kanji Test 2012 ระดับมัธยมศึกษา 

Click เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 การแข่งขัน “สุดยอด…การประลองคันจิ” ครั้งที่ 10่
Kanji Test 2012 ระดับอุดมศึกษา

Clickเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

2,677 View
Last Update : 25 June 2012 18:35