20,October,2017
 

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและศูนย์รวมด้านการส่งเสริมความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 7 เพื่อเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 10 ทุน *  โดยร่วมมือกับ YES International ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่า 40 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5

2. อายุ 14 – 17 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร

3. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป

4. มีความประพฤติดี มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. มีความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่

6. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก

1.ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขาหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.study-in-japan.com

2.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2554 ที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปทุกสาขา

3.ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท หรือโอนเข้าบัญชีโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ไมนิจิฯ ทุกสาขา

4.สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 (9.30-12.00น.)(ณ สนามสอบจังหวัด ชลบุรี,นครปฐม)

สำหรับภาคกลางจัดสอบที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

กำหนดการสอบข้อเขียน

- แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude test)  20 นาที

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  40 นาที

(โจทย์ภาษาไทย)

- ความสามารถทางภาษา  60 นาที

(สามารถเลือกสอบภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)

5.ผู้เข้าสอบต้องสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนสังกัดพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ

6.ประกาศผลสอบข้อเขียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554

http://i106.photobucket.com/albums/m267/lakjj_2006/appmjes.jpg

  • หมายเหตุ : จำนวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกรรมการผู้คัดเลือก

http://i106.photobucket.com/albums/m267/lakjj_2006/mjes6.png

 

1,971 View
Last Update : 06 July 2011 20:50