20,October,2017
 

บรรยากาศการสอบเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Meitoku Gijuku Senior High School

จังหวัด Kochi ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 

The Grand Millennium Sukhumvit

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมโตคุ กิจุคุ เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต Kochi มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ทางโรงเรียนมีประสบการณ์รับนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านการสอนและด้านกีฬาซึ่งเป็นที่รู้จักดีในญี่ปุ่น ปัจจุบันมีทางโรงเรียนประกอบด้วยวิทยาเขต 2 แห่งได้แก่ Donoura และ Ryu International Campus โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะรวมถึงมี กิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วม ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 400 คน

ทางโรงเรียนได้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประจำทุกปี  โดยปกติจะมีการสอบปีละ 2 รอบ  แบ่งแยกตามหลักสูตรของโรงเรียน  การสอบรอบแรกของปีจะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมโดยประมาณ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 1 ปีครึ่งและ 3 ปีครึ่ง  และการจัดสอบรอบที่สองของปี  จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนโดยประมาณ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 1 ปี และ 3 ปี 

สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 1 ปี และ 3 ปี ภาคเรียนเมษายน ปีการศึกษา 2554 นั้น  ทางโรงเรียน  Meitoku Gijuku Senior High School ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ณ โรงแรม  The Grand Millennium Sukhumvit    

โดยการสอบนั้นประกอบด้วยการสอบสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง  พิจารณาควบคู่กับผลการเรียน  ในอดีตนั้น การสอบคัดเลือกจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  แต่ในปัจจุบัน  ทางโรงเรียนได้ตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเหลือเพียงการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน  ซึ่งทำให้นักเรียนไทยมีโอกาสในการไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นมากขึ้น 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ทาง Mainichi Academic Group ก็ได้อำนวยความสะดวกกับน้องๆและผู้ปกครองที่สมัครสอบ บรรยากาศในวันนั้น แม้จะมีบ้างที่น้องๆ ตื่นเต้น แต่ทุกคนก็สามารถตอบคำถามของทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากภาพบรรยากาศที่  Mainichi Academic Group นำมาฝาก การสัมภาษณ์ครั้งนี้  นอกจากทำให้โรงเรียนได้รู้จักน้องๆมาก  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สอบถามข้อมูลจากทางโรงเรียนและสอบถามแผนการเรียนต่อภายหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หากน้องๆ คนไหนที่มีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ  Meitoku Gijuku Senior High School สามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่   Mainichi Academic Group 

 

3,075 View
Last Update : 08 November 2010 17:16