22,October,2017
 
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 6 ปีในสาขาแพทย์ศาสตร์ การทำวิจัยระยะยาว หรือบางแห่งอาจมีระบบผู้เข้าฟัง (Audience) และนักศึกษาเลือกเสรี ซึ่งนอกจากการศึกษาระยะยาวเพื่อวุฒิการศึกษา หรือการทำวิจัยระยะยาวแล้ว ญี่ปุ่นยังมีระบบการศึกษาระยะสั้นสำหรับผุ้ไม่ต้องการวุฒิการศึกษาด้วย การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นระบบการสอบเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยนักเรียนต่างชาติจะแยกส่วนกับนักเรียนญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นยังมีความสำคัญ รวมถึงยังได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน สถาบันการศึกษาต้องการผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนเป็นหลัก
1) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 2) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 ปี หรือเทียบเท่า (เทียบเท่าหลักสูตรปกติในประเทศไทย) หรือผ่านการสอบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย (International Baccalaureate) 3) ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครควรสอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT(Proficiency Test) ในระดับที่กำหนด หรือใช้คะแนนในการสอบ EJU ในกรณีที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการสอบ EJU จะจัดขึ้น ปีละ 2 ครั้ง โดย JASSO ในช่วงเดือน มิถุนายน และเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
ใช้เอกสารหลักๆเช่นเดียวกับการสมัครประเภทอื่นๆรวมทั้งใบรับรองจากอาจารย์ใหญ่ หรืออาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นที่เคยเรียน โดยทั่วไปแล้วมีเอกสารที่จำเป็นดังต่อไปนี้ 1)ใบสมัครเข้าศึกษา(ของมหาวิทยาลัย) 2)ประวัติส่วนตัว 3)หลักฐานการสำเร็จการศึกษา 4)ใบแสดงผลการศึกษา(Transcrip) 5)จดหมายรับรองจากอาจารย์ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา 6)ใบรับรองแพทย์ 7)รูปถ่าย 8)ใบทะเบียนรับรองคนต่างด้าว(กรณีพำนักอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น) 9)เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ค้ำประกัน
นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หลายแห่งมีการจัดสอนพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประกอบกับพิจารณาเอกสารการสมัครการสัมภาษณ์และการทดสอบความสามารถพิเศษที่แต่ละคณะกำหนด แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดวันสมัคร วันสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยมากจัดในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี ในปัจจุบันมีการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัว ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือน มิถุนายน และพฤศจิกายนของทุกปี ในประเทศไทยติดต่อสอบ EJU ได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ การสอบนี้สามารถเลือกสอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สมัครจะเป็นผู้กำหนดรวมถึงวิชาที่ให้ทดสอบ ผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีบางมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรพิเศษที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แบบมหาวิทยาลัยนานาชาติ อาทิเช่น Sophia University Ritsumeikan Asia Pacific University รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ http://www.uni.international.mext.go.jp/grobal30/index/html การค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น http://www.jpss.jp
 

15,768 View
Last Update : 27 April 2010 14:11