20,October,2017
 

A – LINK SCHOLARSHIP

โครงการทุนการศึกษาเอ-ลิงค์ การสอบชิงทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2551

           โครงการทุนการศึกษาเอ-ลิงค์  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดโอกาสฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นให้ชำนาญ รวมทั้งได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีจากประสบการณ์จริง ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในอนาคต และร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันภาษาญี่ปุ่นชั้นนำ Mainichi Academic Group และ บริษัทจัดหางาน A-Link Recruitment Co.,Ltd. ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก  องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co.,Ltd. และ บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเอ-ลิงค์ ประจำปี 2008

         ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครผู้สนใจ โครงการทุนการศึกษาเอ-ลิงค์ เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยให้ได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งได้จัดสอบในรอบคัดเลือกเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2551 และ การสอบสัมภาษณ์ในวัน อังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับทุนการศึกษาเอ-ลิงค์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing มี 1 ท่าน ได้แก่

 • Ms.Ratchaneekorn Intasang 

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) มี 2 ท่าน ได้แก่

 • Ms.Sriploy Jaiwhan
 • Ms.Pimpika Suphaphun 

ทาง คณะกรรมการผู้มอบทุน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน และจะทำการประสานงานเรื่องเอกสารในการสมัครเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

รายละเอียดของทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ทุน ตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คือ

ประเภท1 สำหรับผู้ที่เคยสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ1 มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
ประเภท2 สำหรับผู้ที่เคยสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ2 มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
ประเภท3 สำหรับ ผู้ที่เคยสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ3 มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยได้คะแนนสอบรวมไม่น้อยกว่า 320 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน)
ประเภท4 สำหรับผู้ที่ไม่เคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น แต่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

โดยผู้รับทุนทุกระดับจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ในภาคเรียนเดือนตุลาคม 2551 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมที่พัก ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

สัญชาติ ไทย
อายุ ไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1ตุลาคม2551
การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาตรีและสามารถเดินทางไปศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนดได้
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภททุน


วิธีการสมัคร

 • ปิดรับสมัครแล้ว

เอกสาร / หลักฐานการสมัคร

 1. แบบฟอร์มการสมัคร
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทางมหาวิทยาลัย  พร้อมผลการเรียนตลอดการศึกษา ( Transcript )
 3. รูป ถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง, ไม่สวมหมวก และแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ – สกุลไว้ด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจน
 4. กรณีสมัครทุนประเภทที่ 1, 2, 3 ต้องยื่นใบสมัครพร้อมใบผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ขอรับทุนประเภทที่ 1 และ 2  เขียนเรียงความเป็นภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ“ภาษาญี่ปุ่นกับการทำงานในอนาคตของข้าพเจ้า”  ในขนาดความยาว 300-400 คำ ลงในกระดาษ Genko Yoshi โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.alink.co.th และส่งเรียงความพร้อมเอกสารการสมัครภายในวันที่20 เมษายน 2551
 2. ผู้ขอรับทุนประเภทที่ 3 และ 4 เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ข้อสอบคนละชุด)
  โดยจะสอบข้อเขียนที่ Mainichi Academic Group ชั้น 7 อาคารสยามทาวเวอร์  ถนนพระราม 1
  ในวันที่ 27 เมษายน 2551
              รอบแรก เวลา 13.00 – 15.00 น.  ทุนประเภทที่ 3
              รอบสอง เวลา 15.30 – 17.30 น.  ทุนประเภทที่ 4    
 3. ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทาง www.alink.co.th และ www.study-in-japan.com ในวันที่ 29 เมษายน 2551
 4. สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2551

เงื่อนไขการรับทุน
ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลารับทุนการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทย กับ บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co.,Ltd. หรือ บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้สิทธิ์การเลือกบริษัทเข้าทำงานเรียงลำดับจาก ผู้ได้รับทุนประเภทที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุในตำแหน่งตามความรู้ความสามารถของแต่ละ บุคคลในอัตราการจ้างงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานของบริษัท

การประกาศผล
ประกาศผลผู้ได้รับทุนทาง www.alink.co.th และ www.study-in-japan.com ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้ได้รับทุนจะต้องรายงานตัวพร้อมในการยื่นเอกสารสมัครเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551

ผู้สมัครขอรับทุนสามารถสอบถามเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณนิทัศน์  แผนกประชาสัมพันธ์  โครงการ บริษัท A - Link Recruitment  จำกัด
โทร  0-2233-1111 หรือ 08-1313-1922


 

1,805 View
Last Update : 31 October 2010 11:55