20,October,2017
 

โรงเรียนสอนภาษา Tokyo West International Education Academy        

   ภาพบรรยากาศการสัมมนาเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียน สอนภาษา Tokyo West International Education Academy กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อวัน เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร ได้จัดสัมมนาการเรียนต่อ ณ ประเทศญีปุ่น ณ โรงเรียนสอนภาษา Tokyo West International Education Academy , กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้สนใจไปเรียนต่อ เข้ารับฟังการสัมมนาจำนวนมาก สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากทางตัวแทนของโรงเรียนที่บินมาให้ข้อมูลกับผู้ร่วมสัมมนาโดยตรง ในด้านต่างๆ อาทิเช่น

 • ข้อมูลการไปเรียนต่อ ณ โรงเรียนสอนภาษา Tokyo West International Education Academy
 • ข้อมูลค่าเล่าเรียน จุดเด่นสถาบัน ค่าหอพักฯลฯ
 • ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครการเข้าเรียนต่อ ณ สถาบัน และนักเรียนยังสามารถยื่นเอกสารการสมัครระยะยาว (ภาคเรียน เมษายน 2552 ) และระยะสั้นภายในงานได้อีกด้วย  เป็นต้น

           ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน มีสิทธิ์ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นและร่วมฝึกพับกระดาษญี่ปุ่น (Origami) อีกด้วยซึ่งทำการสอนโดย Head Teacher ของโรงเรียนโดยตรง

           ผู้ที่สนใจและไมได้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของโรงเรียน Tokyo West International Education Academy ได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร (ชั้น 7 อาคารสยาม ทาวเวอร์) โทร. 02 – 658 – 0555 begin_of_the_skype_highlighting              02 – 658 – 0555     


 
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน

TOKYO WEST INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY

ADDRESS 8-4-2 Hodokubo, Hino-shi, Tokyo
TEL 81-42-599-5931
FAX 81-42-599-5900
จำนวนนักเรียน

66 คน

จำนวนนักเรียน แบ่งตามประเทศ จีน 43, ศรีลังกา 18, เกาหลี 2, บังคลาเทศ 1, ปากีสถาน 1, มองโกล 1
จำนวนอาจารย์

อาจารย์ประจำ 4 คน
อาจารย์พิเศษ 8 คน

จุดเด่นของสถาบัน

 1. นักเรียนสามารถสอบเข้าได้ทั้งมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันวิชาชีพชั้นสูงได้
  ทางสถาบันจะมีการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JPLT)ในระดับ1 ได้ และสามารถสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)ได้มากถึง 350 คะแนน ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบทั้งสอง สามารถใช้ผลสอบเพื่อการทำงานในบริษัทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นได้
 2. มีการรับรองนักเรียนในการสมัครสอบเข้าในมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพชั้นสูงต่างๆให้แก่นักเรียน
  ทางสถาบันถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นจำนวนไม่มากใน ประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถออกใบรับรองให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการสอบเข้าสถาบันระดับสูงได้ ไม่ว่าเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน, นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความขยัน ตั้งใจเรียน ทางโรงเรียนก็สามารถแนะนำให้กับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษได้
 3. การช่วยเหลือนักเรียน
  จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องจะถูกจัดไว้ในจำนวนไม่มากจนเกินไป เพื่อการดูแลที่ทั่วถึงของอาจารย์ และการคอยให้คำปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆระหว่างการพำนักอาศัยอยุ่ในญี่ปุ่นก็ตาม จะคอยช่วยให้คำแนะนำแก่นักเรียนในด้านการศึกษาต่อนับตั้งแต่เข้าศึกษา จนกระทั่งจบการศึกษาเหมือนเป็นครอบครัวของนักเรียนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ ญี่ปุ่น รวมไปถึงคอยช่วยแนะนำงานพิเศษให้แก่นักเรียนด้วยเช่นกัน
 4. สภาพแวดล้อมในการเรียน
  โรงเรียนอยู่ห่างจากชินจุกุเพียง 30 นาที, อยู่ในเขตที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษา เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบันอยู่ในแถบนั้น และทางโรงเรียนเองยังมีการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมตามสถาบันต่างๆด้วยเช่นกัน สำหรับหอพัก ทางโรงเรียนจะมีหอพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และปลอดภัยเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนอีกด้วย

Courses

Level

หนังสือที่ใช้

หัวข้อที่เรียน

Beginner

『みんなの日本語Ⅰ、Ⅱ』
Minna no Nihongo 1 - 2

 1. คำศัพท์ และ รุปประโยคพื้นฐาน
 2. ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
 3. ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น
 4. ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับ 3

Intermediate

『中級から学ぶ日本語』
Intermediate Japanese

 1. คำศัพย์ และรูปประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
 2. เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และการเปรียบเทียบ ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 3. ให้อิสระในการเรียนแก่นักเรียน
 4. ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับ 2

Advance

『上級から学ぶ日本語』
Advance Japanese

 1. เรียนรู้ประโยค และเนื้อหาที่ซับซ้อนของภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งเรียนรู้ถึงความเข้าใจในรูปประโยคที่ใช้ ในการแสดงออกต่อหน้าผู้อื่น
 2. การใช้หนังสือเรียนจะเปลี่ยนไปตามความเข้าใจ และข้อเสนอแนะ
 3. วิชาเลือกเสริมอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
 4. ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับ 1

Research

『大学生ための日本語』
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับ เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 1. เตรียมพร้อมกับการทำข้อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพระดับสูง ที่นักเรียนได้เลือกลงสอบไว้
 2. พัฒนาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนให้เตรียมพร้อม หลังการสอบผ่านแล้วให้กับนักเรียน ทั้งเนื้อหาในการเรียน และการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
 3. ให้อิสระแก่นักเรียนในการเลือกเรียนในด้านที่นักเรียนให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น

Class Schedule

เช้า บ่าย
คาบเรียนที่ 1 - 8:50 - 9:40 น. คาบเรียนที่ 5 - 13:00-13:50  น.
คาบเรียนที่ 2 - 9:50 - 10:40 น. คาบเรียนที่ 6 - 14:00-14:50 น.
คาบเรียนที่ 3 - 10:50-11:40 น. คาบเรียนที่ 7 - 15:00-15:50 น.
คาบเรียนที่ 4 - 11:50-12:40 น. คาบเรียนที่ 8 - 16:00-16:50 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน : 4 ชั่วโมง / วัน , 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ , 800 ชั่วโมง / ปี

Prices

ค่าเล่าเรียน (หน่วย: เยน)

  1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 1 ปี
ค่าสมัคร - - - 20,000 เยน
ค่าแรกเข้า - - - 50,000 เยน
ค่าเล่าเรียน (1ปี) 40,000 เยน 80,000 เยน 112,500 เยน 600,000 เยน
ค่าประกัน       30,000 เยน
รวม 40,000 เยน 80,000 เยน 112,500 เยน 700,000 เยน

*ราคานี้ยังไม่รวมค่า ค่าหนังสือ*

สำหรับในปีที่ 2 จะมีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนสูงสุดถึง 20 %

ส่วนลดค่าเล่าเรียน

 1. ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว : ปีละ 3 คน
 2. การให้เงินช่วยเหลือแก่นักเรียน : ปีละ 2-3 คน (ตามแต่กำหนด)

ข้อกำหนดของทางโรงเรียนคือ เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 95 % หรือมีระดับผลการเรียนขั้นดีเยี่ยม

หมายเหตุ

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนระยะสั้นนั้น หากชำระทุกๆ3เดือน จะมีค่าใช้จ่าย 112,500 เยน และ 189,000 เยน หากชำระทุกๆ 6 เดือน
 • หลังจากสิ้นสุดสัญญาในการเช่าหอพักเป็นเวลา 6 เดือน นักเรียนสามารถหาหอพักเองได้ แต่ต้องได้รับการอนุญาติจากทางโรงเรียนก่อน ส่วนการทำสัญญาต่อนั้น จะต้องทำสัญญา และชำระเงินก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วัน – 1 เดือน
 • หลังจากยื่นเอกสารให้กับทางกองตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ถูกปฏิเสธสถานภาพการพำนักจากสถานทูต ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ แต่จะไม่คืนค่าแรกเข้าให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ค่าหอพัก (หน่วย: เยน)

NK MANSION
Keio Line สถานี Mogusa Park
ระยะเวลาจากหอถึงโรงเรียน เดิน 15 นาที

ค่าแรกเข้า 20,000 เยน
ค่าส่วนกลาง 30,000 เยน
ค่าเช่าห้อง ( 6 เดือน )
*ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าแก๊ส
180,000 เยน
รวม 230,000 เยน

Others

สาธารณูปโภคของทางโรงเรียน

 1. ห้องเรียน  มีทั้งหมด 5 ห้อง
 2. ห้องคอมพิวเตอร์  มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 3 เครื่อง
 3. อินเตอร์เนต สามารถเล่นอินเตอร์เน็ทได้ทั้งหมด 3 เครื่อง
 4. ห้องทบทวนบทเรียน สามารถให้ใช้ได้ในทั้งในเวลาพัก หรือสามารถใช้ห้องเรียนในการทบทวนบทเรียนได้
 5. ห้องแนะแนวการศึกษา มีการแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูง
 6. ห้องสมุด มีทั้งหนังสือภาษาทั่วไป รวมไปถึงหนังสือนวนิยาย และหนังสือการ์ตูนต่างๆอีกด้วยเช่นกัน
 7. ห้องพยาบาล หากนักเรียนไม่สบาย ทางโรงเรียนจะมียาจัดเตรียมไว้ให้

สื่อการสอนที่ใช้ในโรงเรียน

 1. Beginner : Minna no Nihongo 1 – 2 / Kanji Master for Level 4 - 3
 2. Intermediate : Intermediate Japanese / Kanji for Level 2
 3. Advance : Advance Japanese / Kanji for Level 1
 4. Research : หนังสือภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย / ไวยากรณ์ระดับ 2 และ 1
 5. บทเรียนอื่นๆ : Japanese for expression / การฟัง / การอ่านภาษาญี่ปุ่นจากหนังสือพิมพ์ / การจำตัวอักษรคาตากานะ / การจับคู่สนทนาต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมประจำปี

 • มกราคม - งานปีใหม่
 • กุมภาพันธ์ - การสอบปลายภาค
 • มีนาคม - พิธีจบการศึกษา / ปาร์ตี้จบการศึกษา / การทัศนศึกษานอกสถานที่ (เช่น ภูเขาไฟฟูจิยาม่า)
 • เมษายน - พิธีปฐมนิเทศน์ / ชมซากุระ
 • พฤษภาคม - เที่ยวสวนสัตว์ทามะ / การฝึกซ้อมหนีไฟ
 • มิถุนายน - การสอบ EJU / BBQ Party
 • กรกฏาคม - กิจกรรมการแข่งกีฬาประจำปี
 • สิงหาคม - สอบภาคฤดูร้อน / ชมดอกไม้ไฟ
 • กันยายน - เยี่ยมชมเมือง Takahata
 • ตุลาคม - เยี่ยมชมโรงงานผลิตเบียร์
 • พฤคจิกายน - การสอบ EJU
 • ธันวาคม - การสอบ JPLT / Christmas Party

เปอร์เซนต์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของทางสถาบัน         

จำนวนเปอร์เซนต์ที่นักเรียนสอบเข้าสถาบันระดับสูง 100 %
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ได้ใช้เพียงภาษาญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น แต่จะมีวิชาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาญี่ปุ่นเช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น , วิชาพิเศษต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษากับทางโรงเรียนได้

รายชื่อสถาบันที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ เช่น

University :
Waseda University
Tokyo University of Foreign Studies
Yokohama National University
Yokohama City University Hospital
Tokyo Gakugei University
Tokyo University of Agricultre and Technology
Kanda University of International Studies
Kanagawa Women’s University
Keisen University
Bunkyo Gakuin University
Rissho University
Yokohama Soei Junior University

Sophia University
National Central University
Meiji University
Kokushikan University
Tokyo City University
Nihon University
Takushoku University
Senshu University
Teikyo University
J.F Oberlin University
Mejiro University
Masashino University

College :

Japan Electronics College
Sundai Electronics College
Sundai Computer College
Sundai Law & Economics College
TBC College, CAD Drafting College
Waseda Institute of Technology
Japan Health Medical College


 

 

Graduate School :
Waseda University Graduate School
Senshu University Graduate School

Think of Japan … Think of Mainichi

 

1,890 View
Last Update : 29 October 2010 11:21