20,October,2017
 

การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

Mainichi J – Quiz

     Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร เป็นหน่วยงานที่ดำเนิน การด้านการส่งเสริมความรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึ่งในทุกปี ทางสถาบันฯ ได้กำหนดจัดแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น Mainichi J–Quiz สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจและมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บันเทิง กีฬา เทคโนโลยี และเรื่องทั่ว ๆ ไปของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยาวชน ได้เข้าร่วมแสดงความรู้ ฝึกไหวพริบและปฏิภาณ โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของงาน “แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 24 ”  (Study in Japan Fair 2011) ซึ่งวันเสาร์ที่ 29 มกราคมและวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยในการแสวงหาความรู้นอกตำราเรียนด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยในอนาคต
 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย  
 2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 3. มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2554 หรือ เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นไป
 4. มีความสนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
 5. ต้องไม่เคยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน
 6. ต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันนี้ในปี 2553 ที่ผ่านมา
 1. ขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม หรือที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป และที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา หรือดาว์นโหลดจากเว็บไซต์ www.study-in-japan.com
 2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมหรือที่ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป และที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา โดยรอบการแข่งขันสามารถระบุได้ทันที ตามลำดับการสมัครก่อนหลัง หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ www.study-in-japan.com ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
 1. รายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ได้ตั้งแต่เวลา 09.30น. หรือก่อนการแข่งขัน30นาที ผู้ที่มาไม่ทันรอบการแข่งขันถือเป็นการสละสิทธิ์
 1. ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน โดยมีลายเซ็นต์จากอาจารย์ผู้รับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา พร้อมระบุชื่อและรายละเอียดของอาจารย์อย่างชัดเจน

    2.  แนบสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันซึ่งสามารถระบุสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันนั้นๆ
          ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำบัตรนักเรียนตัวจริงมาแสดงในวันแข่งขัน

1. รอบคัดเลือก       ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันโดยแบ่งเป็นรอบ ๆ  

คำถามประกอบด้วยความรู้รอบตัวเกี่ยวกับญี่ปุ่น พร้อมคำตอบให้เลือก โดยผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบที่คิดว่าถูกต้องลงในกระดานคำตอบ แต่ละข้อมีเวลาให้ 30 วินาที ผู้ตอบผิดจะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที คัดเหลือผู้เข้าแข่งขัน 6 รายในแต่ละรอบเข้าสู่รอบถัดไป

2. รอบรองชนะเลิศ  ผู้เข้าแข่งขันคือผู้ผ่านเข้ารอบจากรอบคัดเลือกในแต่ละรอบ

คำถามประกอบด้วยความรู้รอบตัวเกี่ยวกับญี่ปุ่น พร้อมคำตอบให้เลือก โดยผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบที่คิดว่าถูกต้องลงในกระดาน แต่ละข้อมีเวลาให้ 30 วินาที ผู้ตอบผิดจะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที คัดเหลือผู้เข้าแข่งขันรวม 10 รายสุดท้าย

3. รอบชิงชนะเลิศ     ผู้เข้าแข่งขันคือผู้ผ่านเข้ารอบจากรอบรองชนะเลิศ 10 ท่าน

คำถามจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น โดยแสดงรูปภาพ ให้ผู้แข่งขันตอบ  ไม่มีคำตอบให้เลือก ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง ผู้ตอบผิดครบ 2 ครั้งจะถูก   คัดออกจากการแข่งขันทันที จนได้ผู้ชนะเลิศ ผู้ชนะ  3 คนสุดท้าย จะได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศตามลำดับ

รางวัลชนะเลิศ    จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประกาศนียบัตรจากไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป พร้อมทุนการศึกษา 5,000บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัล  

จะได้รับประกาศนียบัตรจากไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 1 รางวัล          

จะได้รับประกาศนียบัตรจากไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

 

ผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรจากไมนิจิ อะคาเดมิค กรุ๊ป

ดาว์โหลดใบสมัครJ-Quiz ใช้ได้ทุกสาขา
File Size 0.21 Mb.
[ Download ]
 

3,609 View
Last Update : 19 October 2010 12:22