21,October,2017
ประกาศผลสมาชิกMainichi 60 คน ที่ได้รับสิทธิ์ Mainichi Exclusive Meet & Greet with Yoshizawa Hitomi
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 ห้องโถง ชั้น9,Siam Center
1 กมลทิพย์ อังสกุลอาภรณ์ 2 กรบงกช บุณยเกียรติ 3 กิ่งกาญจน์ ศรีเจริญ 4 ขวัญชนก กาณจนทิตต์ 5 จิตติมา กุลสุวรรณ์ 6 จุฑามาศ ทิพจักร 7 ฉัตรระวี มากเหลี่ยม 8 ชฎิล อินทร์รักษ์ 9 ชมภุนุช พรหมเลิศ 10 ช่อแพร สมสุวรรณชัย 11 ชาลิสา พสุภา 12 โชติรส เสลา 13 ณัชชา อนุตรโชติกุล 14 ณัฐนรี โสภาโชติ 15 ณัฐพงศ์ อุดมรัตนชัย 16 ติณณภพ ยงรัตนมงคล 17 ทราภรณ์ เลิศเพียรเชาวน์ 18 ธนัชชา นุชเนตร 19 ธมนวรรณ ตรึงจิตวิลาส 20 ธีรติ ล้อมวัฒนธรรม 21 นภัสนันท์ วงศ์ช่วงชัย 22 นิธนา คชาชีวะ 23 ปภาพิมพ์ คำภู่ 24 ปริญณภร อินทรสมบัติ 25 พรรณิการ์ ทรงรัตน์ 26 พัทธวรรณ บุญยไวโรจน์ 27 พิชญาพร เจนตระกูล 28 ภลอยนภัส กรอบเพ็ชร 29 พิทยา ก้อนทรัพย์ 30 พิมพ์สะอาด ศรันยภาพรรณ 31 ภัทรา บุทธิสาชล 32 ภาณุพงศ์ กู้ทรัพย์ 33 มณฑิรา คงเอียง 34 รวิภา ต่อเจริญสุทธิผล 35 รัชชานนท์ จันทร์โพธิ์ศรี 36 รัญชิดา ตันติพิษณุ 37 ลักษิภา คงขันธ์ 38 ลัดดาวัลย์ ปุยเงิน 39 วรรณวัชร์ ใจปทุม 40 วรวีร์ ธาราชีวิน 41 วินิตา ปราโมช ณ อยุธยา 42 วีระยุทธ์ ครุฑสิทธุ์ 43 ศมาพร สัตยสัณห์สกุล 44 ศยามล สัตยสัณห์สกุล 45 ศิวนาท ไพศาลอนันต์เดช 46 สตรีรัตน์ อยู่ดี 47 สมพงศ์ บูรณเจริญทรัพย์ 48 สริตา ศรีจันทร์ 49 สลิลทิพ กังวาลโชคชัย 50 สุขนิษฐ วงศ่ทองสงวน 51 สุชนา ชมมัชยา 52 สุภิญญา เสลา 53 อธิษฐาน คุปตามร 54 อภิสิทธิ์ ทองรัตน์แก้ว 55 อัญชลี บุญกาญจนรัตน์ 56 อาภรณ์ เนตรประไพ 57 อาภา เนตรประไพ 58 อาภาภร ธรรมมารมย์ 59 อิสวรรณ รักษากุลเกียรติ 60 โอมอุระ จันทร์วิรัช
กติกาสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Meet & Greet กับ “Yoshizawa Hitomi”
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับสิทธิเข้าร่วม Mainichi Exclusive Meet & Greet with Yoshizawa Hitomi วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 ห้องโถง ชั้น9,Siam Center ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet ทุกท่านจะต้องมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียน บริเวณข้างศูนย์การค้า Siam Center (ข้างร้านVolcom) ภายในเวลา 16.00น. (หากเลยเวลา17.00น.ไปแล้วไม่มาลงทะเบียนจะถือว่าสละสิทธิ์) 2. ให้เตรียมหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสมาชิกMainichi 3. ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet ทุกท่านจะต้องใส่เสื้อของ Japan Festa in Bangkok 2010 เข้าร่วมในกิจกรรมเท่านั้น สามารถหาซื้อเสื้อได้ที่งาน Japan Festa 4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมให้กับผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ 5. สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจากการเล่นกิจกรรมกับสื่อต่างๆ ผู้เข้าร่วม Meet & Greetจะต้องเป็นผู้เดียวกับรายชื่อที่ทางไมนิจิได้รับจากสื่อและไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้เช่นกัน วิธีการยืนยันสิทธิ กรุณาส่ง E-mail ยืนยันสิทธิกลับมาที่ pr@study-in-japan.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 หรือโทรแจ้งที่ฝ่าย PR คุณเล็ก/คุณแม็ค 02-658-0555 # 114 วัน Meet & Greet 1. นำบัตรประชาชนหรือบัตรสามชิกไมนิจิ (กรณีได้รับสิทธิจากไมนิจิ) มายื่นรับบัตร Meet & Greet ได้ที่จุดอำนวยการ (บริเวณร้าน Volcom) 2. เปิดให้รับบัตร Meet & Greet ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. 3. สถานที่จัด Meet & Greet คือ ห้องโถงในลานชั้น 9 อาคารจอดรถยนต์ Siam Car Park โดยประตูจะเปิดให้เข้าเวลา 16.45 ปิดประตูเวลา 17.15 น. และจะทำการเริ่ม Meet & Greet เวลา 17.30 น.
รวมภาพบรรยากาศ การ Meet & Greet กับ Natsumi Abe งาน Japan Festa in Bangkok ปี 2008 ที่ผ่านมา
รวมภาพบรรยากาศ การ Meet & Greet กับ Fujimoto Miki งาน Japan Festa in Bangkok ปี 2009 ที่ผ่านมา
 

5,094 View
Last Update : 19 July 2010 11:21