ตารางเรียน Beginner 2-4

Beginner 2-4 ( 45 ชั่วโมง)

หลักสูตรขั้นต้น 1 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาบ้าง จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง สอนโดยอาจารย์ที่มีทักษะการสอนเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  • บทสนทนาเบื้องต้นง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การอ่านและเขียนตัวอักษรแบบ Hiragana และ Katakana
  • การใช้ตัวเชื่อมประโยคชนิดต่างๆ
  • การใช้คำกริยาต่างๆ
  • การใช้คำสรรพนามต่างๆ
  • การอ่านและเขียนตัวอักษร Kanji เบื้องต้น
 

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ประโยคเบื้องต้นง่ายๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
และสามารถเขียนศัพท์คันจิ ได้ 100 คำ หรือเทียบเท่าระดับ N5