ตารางเรียน Intermediate1-4

Intermediate 1-4 (180 ชั่วโมง)

หลักสูตรขั้นกลาง (Intermediate 1-4) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นแล้ว สามารถฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้ สามารถอ่านเขียน Hiragana  Katakana และ Kanji ได้อย่างน้อย 250 ตัว และต้องการเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  • เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานไวยากรณ์ญี่ปุ่น 13 ระดับ
  • การแต่งประโยคชนิดต่างๆ
  • การอ่านบทความชนิดต่างๆ
  • การทำ Presentation ในสถานที่ต่างๆ 


เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถเขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นแบบพื้นฐานได้ สามารถอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรญี่ปุ่นและตัวอักษรคันจิได้อย่างน้อย 250 ตัวอักษร
 หรือเทียบเท่าระดับ N4