School News

  • การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

  • การแข่งขัน " ความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) "

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน