Futaba College of Foreign Languages

     
Futaba College of Foreign Languages

หลักสูตรระยะสั้นของฤดูร้อน

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับกิจกรรมวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

วันที่ 3 - 30 กรกฎาคม 2561 (รวม 4 สัปดาห์)

ค่าใช้จ่าย 160,000 เยน

ราคานี้รวม : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าที่พัก ค่าบริการรับ-ส่งที่สนามบิน ค่าจัดทำใบรับรองจากโรงเรียน