ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับทันตแพทย์

TORNARE DENTAL STUDY IN JAPAN SCHOLARSHIP 2018

ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี เข้าศึกษาภาคเรียน กรกฎาคม ปี 2561


 

 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง


2. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร


3. เป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายและจะสำเร็จการศึกษาภายใน เดือนพฤษภาคมปี 2561 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทหรือเทียบเท่า


4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามหรือมีความเกี่ยวพันตรงกับบุคคลต้องห้ามเข้า
ประเทศญี่ปุ่น


5. มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น และสามารถนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นกลับมาใช้งานร่วมกับบริษัทฯ ได้


6. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 เงื่อนไขในการรับทุน 


1. เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับ N2

2. ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานพิเศษที่ Tornare Dental Clinic โดยปฏิบัติงานพิเศษไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามกฎหมายแรงงานของนักเรียนต่างชาติและได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ


3. ผู้รับทุนตกลงที่จะปฏิบัติงานให้กับ Tornare Dental Clinic เป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 เท่าของระยะเวลา ที่ใช้ในการศึกษา โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะพิจารณา ตำแหน่งงานตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้รับทุน


4. ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน และทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการศึกษากับบริษัทฯ


สมัครด้วยตนเอง หรือ ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

สาขากรุงเทพ 
989 อาคารสยามพิวธรรน์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน จ. กรุงเทพฯ 10330

สาขานครปฐม
234/1-2 ถ. หน้าพระ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

สาขาศรีราชา
108 -109 ซ. โรงแรมเดอะซิตี้ ถ. สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

ยื่นเอกสารทางอีเมล : info@study-in-japan.com

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 
*กรุณาแนบใบโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร*

หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

คลิ๊กดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่