Meitoku Gijuku Senior High School

                                    Meitoku Gijuku Senior High School
                                                             明徳義塾高等学校     โรงเรียน Meitoku ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี 1973 และเริ่มทำสัญญาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในปี 1977 จนถึงปี 2004 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับเราทั้งหมด 33 โรงเรียน ทั้งในจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ซึ่งทางโรงเรียนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งทางด้านการเรียนและกีฬาอย่างดีที่สุด ทำให้นักเรียนของเรามีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งสองด้านควบคู่กันไป

 • Main Campus 

ที่อยู่      : 160 Shimonakayama Uranouchi Susaki-shi, Kochi, Japan 788-0195
เบอร์โทร : +81-88-856-1211 
Fax       : +81-88-856-3214
เว็ปไซต์   : http://www.meitoku-gijuku.ed.jp/

 • Ryu International Campus

ที่อยู่      : 564 Ryu, Usa-cho, Tosa, Kochi 781-1165
เบอร์โทร : +81-88-828-688
Fax       : +81-88+856-3060
เว็ปไซต์   : http://www.meitoku-gijuku.ed.jp/

 • ห้องเรียน 30 ห้อง
 • ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 85 เครื่อง
(ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจะใช้ในชั่วโมงการเรียน หากนักเรียนนำ PC และ Tablet มาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของที่พักได้) • มีระบบการเลือกหลักสูตรตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร และมีนักเรียนต่างชาติที่เริ่มจากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและเปลี่ยนมาเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จนมีความชำนาญทั้ง 2 ภาษา
 • มีนักเรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาในอัตรา 1 ต่อ 8 คน ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนจากนานาประเทศเข้าศึกษาอยู่ เช่น ออสเตรเลีย, จีน, มองโกล, ไต้หวัน, ไทย, เกาหลี, บราซิล, เซเนกัล ซึ่งนักเรียนที่จบสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเราได้สร้างผลงาน มีบทบาทและสร้างชื่อเสียงในสังคมทั้งภายประเทศและต่างประเทศ
 • หอพักจะได้อยู่กับรูมเมทที่เป็นคนญี่ปุ่น ทำให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลา
 • มีระบบโควต้าเสนอชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียน
 • แบ่งชมรมออกเป็นสองประเภทคือชมรมทางวัฒนธรรมกับชมรมกีฬา ซึ่งจะแบ่งห้องชมรมอย่างชัดเจนรวมไปถึงสนามฝึกซ้อมที่พร้อมสรรพ • กิจกรรมกีฬาโรงเรียน
 • เทศกาลโฮทารุ
 • กิจกรรมเดินทางไกล
 • ฝึกอบรมระยะสั้น
 • ชมรมละครภาษาอังกฤษ
 • กิจกรรมเดินทางในวันก่อตั้งโรงเรียน
 • วันหยุดตามเทศกาล และอื่นๆ • สำหรับหลักสูตร 3 ปี และ 3 ปีครึ่ง  
       ในปีที่ 1 นักเรียนต่างชาติจะเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น หลังจากนั้นตั้งแต่ปีที่ 2 จะเรียนต่อในวิชาอื่นๆ เหมือนกับ             นักเรียนญี่ปุ่น ทั้งนี้นักเรียนสามารถโอนวิชามาเรียนหลักสูตรภาษาจีนหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการไป
       ศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษตามความต้องการได้

 • สำหรับหลักสูตร 1 ปี และ 1 ปีครึ่ง 
       จะมีการสอบเพื่อแยกชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน และจัดการเรียนการสอนแยกตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
 
 

โรงเรียนมัธยมปลายเมโตคุกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนตุลาคม สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร (รับได้ที่ไมนิจิ)
2. ใบรับรองผลการเรียนล่าสุด (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หลักสูตร 3 ปี / 3 ปีครึ่ง : ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เมษายน และต้องจบการศึกษาระดับ
       มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในประเทศตนเอง
        หมายเหตุ หลักสูตร 3 ปี เริ่มยื่นใบสมัครเมื่อผู้สมัครยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

 • หลักสูตร 1 ปี / 1 ปีครึ่ง : ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เมษายน และต้องจบการศึกษาระดับ
       มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศตนเอง
        หมายเหตุ หลักสูตร 1 ปี เริ่มยื่นใบสมัครเมื่อผู้สมัครยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
 
รายละเอียดการสอบ
 • วันที่สอบ : 9 มิถุนายน 2561 
 • เวลา : 09:00 -16:00 น.
 • สถานที่สอบ : Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel
 • วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง


 • หลักสูตร 3 ปี / 3 ปีครึ่ง : วันละ 6 ชั่วโมง (วันจันทร์ - วันศุกร์)
 • หลักสูตร 1 ปี / 1 ปีครึ่ง : วันละ 8 ชั่วโมง (วันจันทร์ - วันศุกร์)
     
       โฮมรูม  : 08:35 - 08:45
       คาบที่ 1 : 08:45 - 09:30
       คาบที่ 2 : 09:40 - 10:25
       คาบที่ 3 : 10:35 - 11:20
       คาบที่ 4 : 11:30 - 12:15
       คาบที่ 5 : 12:55 - 13:40
       คาบที่ 6 : 13:45 - 14:30


อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : เยน)


***เฉพาะปีแรก (รวม 1-6) เป็นเงิน        1,800,000 เยน/ปี
***ปีที่ 2 และ 3 เป็นเงิน                     1,500,000 เยน/ปี
***ราคานี้ยังไม่รวมค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนอีกประมาณ 250,000 เยน เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่ากิจกรรมในห้องเรียน ค่าตำราเรียน ค่าของใช้จำเป็นในหอพัก