ตารางเรียน Beginner 1-4

 Beginner 1-4 (180 ชั่วโมง)

หลักสูตรขั้นต้น (Beginner 1-4) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น สามารถอ่านตัวอักษร Hirakana Katakana และตัวอักษร Kanji ได้อย่างน้อย 100 ตัวอักษร หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง สอนโดยอาจารย์ที่มีทักษะการสอนเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  • บทสนทนาเบื้องต้นง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การอ่านและเขียนตัวอักษรแบบ Hiragana, Katakana และ Kanji 
  • การใช้ตัวเชื่อมประโยคชนิดต่างๆ
  • การใช้คำกริยาต่างๆ
 
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ประโยคเบื้องต้นที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
สามารถอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรญี่ปุ่นและตัวอักษรคันจิได้อย่างน้อย 100 ตัวอักษร หรือเทียบเท่าระดับ N5


Intermediate 1-4 (180 ชั่วโมง)


หลักสูตรขั้นกลาง (Intermediate 1-4) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นแล้ว 
สามารถฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้ สามารถอ่านเขียน Hiragana  Katakana และ Kanji ได้อย่างน้อย 250 ตัว 
และต้องการเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 
180 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้

  • เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานไวยากรณ์ญี่ปุ่น 13 ระดับ
  • การแต่งประโยคชนิดต่างๆ
  • การอ่านบทความชนิดต่างๆ
  • การทำ Presentation ในสถานที่ต่างๆ 


เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถเขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว
สามารถใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
แบบพื้นฐานได้ สามารถอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรญี่ปุ่นและตัวอักษรคันจิได้อย่างน้อย
250 ตัวอักษร
 หรือเทียบเท่าระดับ N4